รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : AMM
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 (AMM2022)
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 (AMM2022) ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting) ในหัวข้อ “Frontier in Mathematics for Smart and Sustainable Development คณิตศาสตร์แนวหน้าสำหรับการพัฒนาแบบฉลาดและยั่งยืน” โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับมอบหมายจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 เป็นการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 26 และเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 และมีเจ้าภาพร่วม คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คำสำคัญ : AMM  Annual Meeting in Mathematics  การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1423  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 24/5/2565 17:13:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 14:48:26
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ในงานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 (AMM 2019)
ข้าพเจ้า นางสาวอุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ในงานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 (AMM 2019) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ตามใบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ที่ ศธ 0523.4.5/172 ลงวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 และใบอนุมัติขยายระยะเวลาการเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ที่ ศธ 0523.4.5/185 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งการเข้าร่วม (อบรม/สัมมนา/ประชุม/ศึกษาดูงาน) ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้เลือกใช้งบประมาณในส่วนของงบพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ : AMM2019  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1121  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง  วันที่เขียน 19/9/2562 15:47:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/12/2566 11:29:18