Cloud Computing (การทำงานบนก้อนเมฆ)
วันที่เขียน 1/8/2557 15:38:23     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 7:37:17
เปิดอ่าน: 3369 ครั้ง

ช่วง 5 ปีหลังมานี้ มักได้ยินคำว่า Cloud Computing บ่อยขึ้นเรื่อยๆ หลายคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ Cloud ว่ามันคืออะไร ใช้งานอย่างไร เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้รึปล่าว และสุดท้ายฟรีมั๊ย วันนี้จึงตั้งใจมาเล่าเรื่องราวของ Cloud Computing ให้หลายคนได้รับทราบ และเข้าใจ รวมถึงสามารถเลือกไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ช่วง 5 ปีหลังมานี้ มักได้ยินคำว่า Cloud Computing บ่อยขึ้นเรื่อยๆ หลายคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ Cloud ว่ามันคืออะไร ใช้งานอย่างไร เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้รึปล่าว และสุดท้ายฟรีมั๊ย วันนี้จึงตั้งใจมาเล่าเรื่องราวของ Cloud Computing ให้หลายคนได้รับทราบ และเข้าใจ รวมถึงสามารถเลือกไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีนี่

คำสำคัญ :
cloud  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=304
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 10:47:34   เปิดอ่าน 110  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 23:25:53   เปิดอ่าน 208  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 4:53:56   เปิดอ่าน 336  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 15:59:46   เปิดอ่าน 234  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง