คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ - สำหรับเจ้าหน้าที่ยืม-คืน
วันที่เขียน 12/9/2562 14:01:26     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 13:55:43
เปิดอ่าน: 487 ครั้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ สามารถจัดการเพิ่ม-ลดครุภัณฑ์ สร้างระบบสมาชิก การให้สิทธิ์การยืม-คืนครุภัณฑ์ ตลอดจนรายงานสถิติการยืม-คืน ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จัดซื้อ จัดซ่อม และการบริหารครุณัณฑ์ต่อไป พัฒนาโดยนายอำนาจ ชิดทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดคู่มือมือการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ

พัฒนาโดย  นายอำนาจ  ชิดทอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้


 

การเข้าสู่ระบบ

 1. เปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วเข้าสู่เว็บ http://www.faed.mju.ac.th/it/workshop_stock
 2. ป้อนรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม Login เพื่อยืนยันสิทธิ์ ตามภาพภาพที่ 1

 

ภาพที่ 1 หน้าจอล๊อคอิน

 1. เมื่อเข้าระบบได้ จะพบกับหน้า Dashboard ตามภาพที่ 2 ซึ่งจะแตกต่างกันตามสิทธิ์การใช้งานของระบบฯ

 

ภาพที่ 2 หน้าจอ Dashboard

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ยืม-คืน

สิทธิ์สำหรับเจ้าหน้าที่ยืม-คืน มีหน้าที่เบิก-จ่าย ครุภัณฑ์ และรับคืนครุภัณฑ์ โดยสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ และรายงานการบิกต่างๆ ได้

 1. เข้าระบบด้วยสิทธิ์การในระดับเจ้าหน้าที่เบิก-จ่าย จะพบกับหน้า Dashboard ตามภาพที่ 12
 2. สำหรับหน้า Dashboard จะแสดงข้อมูลจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมดในระบบ จำนวนครุภัณฑ์ที่ยังอยู่ในคลัง จำนวนครุภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างถูกยืมไป และจำนวนครุภัณฑ์ที่มีสถานะชำรุด-เสีย โดยสามารถคลิกเลือกเพื่อแสดงรายละเอียดในแต่ละชุดข้อมูลได้ อีกทั้งจะแสดงแผนภูมิแบบแท่งที่บอกถึงจำนวนความถี่ในการยืมครุภัณฑ์โดยแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์เบิกได้ 3 กลุ่ม คือ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ภาพที่ 12 ภาพหน้า Dashboard ระดับเจ้าหน้าที่เบิก-จ่าย

 1. ผู้ใข้งานสามารถค้นหาครุภัณฑ์ ด้วยชื่อ หรือรหัสครุภัณฑ์ ได้ที่ช่องค้นหาครุภัณฑ์...  โดยตำแหน่งจะอยู่เหนือภาพโปรไฟล์ผู้ใช้งาน ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13 แสดงช่องค้นหาครุภัณฑ์

 1. ผู้ใช้งานสามารถทำการเบิกครุภัณฑ์ โดยคลิกเลือกที่เมนู เบิกครุภัณฑ์ จะปรากฎแบบฟอร์มเบิกครุภัณฑ์ ตามภาพที่ 14

4.1 ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลวันที่เบิก, กำหนดคืน, เลือกชื่อผู้เบิก และเลือกรายการครุภัณฑ์ จากนั้นกดปุ่ม NEXT ระบบจะแสดงชื่อรายการที่ทำรายการเบิกไว้ ระหว่างนี้ สามารถแก้ไขวันที่เบิก กำหนดคืน และชื่อผู้เบิกได้ตลอดเวลา โดยเมื่อเลือกรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการเบิกจนครบแล้ว กดปุ่ม FINISH เพื่อสิ้นสุดกระบวนการเบิกครุภัณฑ์ ตามภาพที่ 15

4.2 หากผู้ใช้งานต้องการยกเลิกการจองนี้ สามารถกดปุ่ม RESET เพื่อยกเลิกรายการทั้งหมดและกลับไปยังแบบฟอร์มการเบิกครุภัณฑ์ ตามภาพที่ 14 ได้

ภาพที่ 14 แสดงแบบฟอร์มเบิกครุภัณฑ์

ภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนการเบิกครุภัณฑ์

 1. ผู้ใช้งานสารมารถทำการคืนครุภัณฑ์โดยคการคลิกที่เมนู คืนครุภัณฑ์ จะปรากฎแบบฟอร์มคืนครุภัณฑ์ ตามภาพที่ 16

5.1 ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการครุภัณฑ์ที่ถูกยืมไป แล้วกดปุ่ม คืนครุภัณฑ์

ภาพที่ 16 แสดงแบบฟอร์มการคืนครุภัณฑ์

 1. ผู้ใช้งานสามารถแสดงรายงานครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ โดยการคลิกเมนู รายงานครุภัณฑ์ ดังภาพที่ 17 โดยมีเมนูย่อยดังนี้

ภาพที่ 17 แสดงเมนูรายงานครุภัณฑ์

 1. ตัวอย่างหน้าจอ รายงานครุภัณฑ์ แบบต่างๆ (สามารถรถค้นหาครุภัณฑ์ได้จากช่องค้นหาด้านขวามือ)

7.1 ครุภัณฑ์ทั้งหมด จะแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ โดยครุภัณฑ์ที่ถูกเบิกจะมีพื้นหลังสีเหลือง และครุภัณฑ์ที่ชำรุดจะแสดงพื้นหลังสีแดง) ตามภาพที่ 18

ภาพที่ 18 แสดงรายงานครุภัณฑ์ทั้งหมด

7.2 ครุภัณฑ์ในสต๊อก จะแสดงข้อมูครุภัณฑ์ทั้งหมดที่คงเหลืออยู่ในสต๊อก ตามภาพที่ 19

ภาพที่ 19 แสดงรายงานครุภัณฑ์ในสต๊อค


 

7.3 ครุภัณฑ์ถูกเบิก จะแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการถูกเบิกใช้งาน ตามภาพที่ 20

ภาพที่ 20 แสดงรายงานครุภัณฑ์ที่ถูกเบิก

7.4 ครุภัณฑ์เบิกบ่อย จะแสดงข้อมูลคุรภัณฑ์ที่มีความถี่ในการการเบิกใช้งานสูงสุด ตามภาพที่ 21

ภาพที่ 21 แสดงรายงานครุภัณฑ์ที่เบิกบ่อย

7.5 ครุภัณฑ์ชำรุด จะแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีสถานะชำรุด ตามภาพที่ 22

ภาพที่ 22 แสดงรายงานครุภัณฑ์ที่ชำรุด


 

7.6 ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่รายการเพื่อแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ และทำรายการเบิกครุภัณฑ์ที่แสดงได้ทันที ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 23 แสดงรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์

 1. ผู้ใข้งานสามารถเรียกดูรายงานการเบิกครุภัณฑ์ได้จากเมนู รายงานการเบิก ตามภาพที่ 24

ภาพที่ 24 แสดงเมนูรายงานการเบิกของเจ้าหน้าที่พัสดุ

 1. ตัวอย่างหน้าจอ รายงานการเบิก แบบต่างๆ

9.1 เกินกำหนดคืน จะแสดงข้อมูลการเบิกที่เกินกำหนดวันคืนที่ได้ระบุไว้ ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 25 แสดงรายงานการเบิกเกินกำหนดคืน

9.2 เบิกรายเดือน จะแสดงประวัติข้อมูลการเบิกโดยแยกตามเดือน ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 26 แสดงรายงานการเบิกรายเดือน

9.3 เบิกรายหลักสูตร จะแสดงประวัติข้อมูลการเบิกโดยแยกตามหลักสูตร/หน่วยงาน ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 27 แสดงรายงานการเบิกรายหลักสูตร

9.4 เบิกรายบุคคล จะแสดงประวัติข้อมูลการเบิกโดยแยกตามรายบุคคล ตามภาพที่ 8

ภาพที่ 28 แสดงรายงานการเบิกรายบุคคล

 1. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเอง อาทิ ชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง, รหัสผ่าน และอีเมล ได้โดยการคลิกเลือกไอคอนรูปคน บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอ จากนั้นคลิกเลือกเมนู User Profile จะปรากฎหน้าจอ ปรับปรุงข้อมูลเจ้าหน้าที่ ตามภาพที่ 29 เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วกดปุ่ม  SAVE เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือกดปุ่ม Reset เพื่อคืนค่าเดิม หรือสามารถกดปุ่ม CANCEL เพื่อยกเลิกและกลับไป

ภาพที่ 29 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

 1. ผู้ใช้งานสามารถออกจากระบบนี้ โดยการคลิกไอคอนรูปคน บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอ แล้วเลือกเมนู Logout เพื่อออกจากระบบและกลับสู่หน้าจอล๊อคอินอีกครั้ง ภาพที่ 30

ภาพที่ 30 แสดงหน้าจอพร้อมล๊อคอินเข้าสู่ระบบ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1005
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 10:53:43   เปิดอ่าน 119  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ » การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถทำผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
งานวิเคราะห์  สายสนับสนุน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 5/3/2563 15:44:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 13:38:13   เปิดอ่าน 78  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » การสร้างจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word
สำหรับท่านที่มีปัญหาในการจัดพิมพ์เอกสารที่มีเนื้อหาเหมือนกันแต่แตกต่างกันเพียงบางส่วน เช่น คำขึ้นต้น ชื่อ ตำแหน่ง เช่น วุฒิบัติ ซองจดหมาย บัตรเชิญ การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word อาจเป็นอีกทางเ...
ms Office  tip & trick  word     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 18/2/2563 14:17:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 13:46:59   เปิดอ่าน 186  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง