รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 6 113 ผ่าน
61-00-16-186 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 60
61-07-15-569 โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 4
62-07-15-570 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าร่วม 1 4
63-07-13-526 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ผู้เข้าร่วม 1 40
63-07-14-094 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วม 1 2
63-07-15-061 โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมบังคับของคณะ 4 20 ผ่าน
กิจกรรมเลือกเสรี 18 97 ผ่าน
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประธานฝ่ายวิชาการ) ผู้รับผิดชอบ 1 18
61-07-32-838 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร “คาวบอยเกมส์” ครั้งที่ 18 ผู้เข้าร่วม 1 18
62-07-31-341 ร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วม 1 4
62-07-32-533 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร คาวบอยเกมส์ครั้งที่ 19 ผู้เข้าร่วม 1 3
63-07-36-555 คณะกรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประธานฝ่ายวิชาการ) ผู้รับผิดชอบ 1 18
64-07-33-357 โครงการคืนความดิบให้ทะเลชุมพรและอนุรักษ์ปูลมเอาไว้ในเขตอภัยทาน ผู้เข้าร่วม 1 12
64-07-38-359 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (การพัฒนาบุคลิกภาพ) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-360 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (ด้านภาษา) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-361 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (สหกิจศึกษา คืออะไร ทำไมต้องไปสหกิจศึกษา) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-362 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนองาน) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-363 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (การใช้วัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-364 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (การทำโครงงานหรืองานวิจัยสายวิทยาศาสตร์) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-39-370 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (ด้านคอมพิวเตอร์) ผู้เข้าร่วม 1 6
รวมทั้งสิ้น 28 230 ผ่าน