ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2563) 30%
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
7. ดร.วาสนา คำโอภาส บัณฑิตวิทยาลัย ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2563) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2563) 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิเชษฐ์ ทานิลมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(264) 30%
2. อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(264) 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(264) 15%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(264) 15%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(264) 5%
6. อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(264) 5%
7. Dr.Rameshprabu Ramaraj วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(264) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ศ.ดร. นคร ทิพยาวงศ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(264) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. Dr.Rameshprabu Ramaraj วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ศ.ดร. นคร ทิพยาวงศ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2564) 45%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
6. อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายภูนิทัต สายแก้ว- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
2. นางสาวประภัสสร รัตนไพบูลย์- ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาทวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
3. อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา สำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา สำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
2. ผศ.ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาววรรษมล เลิศจตุรานนท์- ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย