โรงงานผลิตพืชขนาดเล็กสำหรับเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ออกขวดเพื่อส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์กล้วยไม้ออกขวดเพื่อส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์กล้วยไม้ของชุมชนบ้านปงไคร้
นักวิจัย :
นายพิเชษฐ์ ทานิล , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2563 - 30/09/2564
บทคัดย่อ :