ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2564) 15%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. นายเทพพิทักษ์ บุญทา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
7. อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
8. อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
9. อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
10. อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายวรวิทย์ ชูขวัญนวล- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น-64-001

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. ดร.ธีระวัฒน์ รัตนพจน์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการม ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. ดร.วารุต อยู่คงวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพันเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2564) 20%
2. อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.ยามาระตี จัยสินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
2. อ.ดร.ลภัสรดา มุ่งหมายมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. ดร.วารุต อยู่คงเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2564) 20%
2. รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะเทคโนโลยีการประมงและทรพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย