ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
2. อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 30%
3. นายสมยศ มีสุข สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม 10%
4. นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม 10%
5. นางจิรนันท์ เสนานาญ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.รังสิมา อัมพวัน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 35%
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
4. นางทิพย์สุดา ปุกมณี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
2. นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
OT-64-045

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย