ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20856 โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะ
นาง กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20854 โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
น.ส. ศิรินยา อ้นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
20824 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
20798 โครงการประมงโรงเรียน
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
20677 โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงนอกห้องเรียน
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 66,080.00  บาท
20335 โครงการพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสู่การปฏิบัติ
นาง อุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
งบประมาณเงินรายได้  : 23,300.00  บาท
20311 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการประมง
อาจารย์ ดร. วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
20216 โครงการสนับสนุนการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
20215 โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
20172 โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20111 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 8,400.00  บาท
19970 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ดร. ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
19968 โครงการเข้าร่วมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
งบประมาณเงินรายได้  : 20,440.00  บาท
19967 โครงการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
งบประมาณเงินรายได้  : 65,880.00  บาท
19966 โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2566
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
งบประมาณเงินรายได้  : 24,500.00  บาท
19965 โครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
19964 โครงการศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19921 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
19920 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบ “การเขียน resume ออนไลน์”
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
19919 โครงการปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
19857 โครงการจัดการป้องกันโรคอย่างแม่นยำด้วยเทคนิคและนวัตกรรม PCR on farm ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยและอาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
อาจารย์ ดร. วันทมาส จันทะสินธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19780 โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. อานุภาพ วรรณคนาพล
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19776 โครงการผลิตลูกปลา (ทับทิม/ดุก) บูรณาการกับการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ (อำเภอสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่)
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19647 โครงการคณะสีเขียว (Green office)
นาง จรรยา ภูคำวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
19621 โครงการการบริหารจัดการสุขภาพและการลงพื้นที่สำรวจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19603 โครงการทักษะเกษตร ประจำปี 2566
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
19600 โครงการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำและเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19557 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน ระบบ Smart farming ทางด้านการประมงเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้กลายเป็น เกษตรกร 4.0 หรือ Smart Farmer
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19556 โครงการอควาโปนิกส์: ปลูกผักและเลี้ยงปลา ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19555 โครงการอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์จากวัตถุดิบพื้นบ้าน เพื่อมุ่งสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19215 หลักสูตรนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
งบประมาณเงินรายได้  : 900,000.00  บาท
19200 โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
น.ส. ศิรินยา อ้นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19196 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ
น.ส. ศิรินยา อ้นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19195 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
น.ส. ศิรินยา อ้นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19191 โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะ
นาง กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19165 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19152 โครงการประมงโรงเรียน
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 45,000.00  บาท
19151 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19148 โครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19147 โครงการ Design Thinking พัฒนาแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19060 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผลงานคณะเชิงรุก
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 17,258,600.00  บาท