สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ผลของการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
เฉลี่ย
Chart.
มิติที่ 1
Chart.
มิติที่ 2
Chart.
มิติที่ 3
Chart.
มิติที่ 4
Chart.

บุคลากร

Chart.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 4 คน

งานวิจัย

Chart.
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 0 งาน

โครงการ

Chart.
จำนวนโครงการทั้งหมด : 50 โครงการ

ผลงานทางวิชาการ

Chart.
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด : 0 งาน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

Chart.
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด : 9 งาน

รางวัลและเกียรติคุณ

Chart.
จำนวนรางวัลทั้งหมด : 0 รางวัล

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Chart.
จำนวนนวัตกรรมทั้งหมด : 0 งาน

แฟ้มผลงานอื่นๆ

Chart.
จำนวนผลงานอื่นๆ ทั้งหมด : 0 งาน
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน :
กองวิเทศสัมพันธ์ ()
Division of International Affairs
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ติดต่อ :
โทรศัพท์ 053-875460 - 5     โทรสาร -
วิสัยทัศน์

มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในเขตอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการเรียนรู้วิทยาการ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศร่วมกัน 

ปรัชญา
 1. ติดต่อและแสงหาสถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศที่พัฒนา และมีศักยภาพทางการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงาน
 2. กระซับสัมพันธไมตรีกับสถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์อยู่เดิม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 3. แสวงหาองค์กรพัฒนา หรือหน่วยงานพัฒนาในต่างประเทศ เพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนในการดำเนินงาน
 4. เป็นศูนย์ข้อมูล และให้บริการ ช่วยเหลือบุคลากร และนักศึกษาในการติดต่อสื่อสารกับสถาบันการ
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
"มิตรภาพ สร้างความเป็นสากลทางการศึกษา" Internationalized Education Through Friendship
ประวัติ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นตามมิติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2548 โดยมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสร้างเสริม และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการสถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเรียนวิทยาการ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศร่วมกัน ภายใ้ต้ปรัชญา "มิตรภาพ สร้างความเป็นสากลุทางการศึกษา" Internationalized Education Trhought Friendship และให้มีการแบ่งงานภายในดังนี้

 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานทุนและความร่วมือระหว่างประเทศ
 3. งานพิธีการและต้อนรับ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์

 1. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประสานงานกิจกรรด้านต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในการดำเนินการเสนอขอรับหรือให้ความช่วยเหรือ หรือความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับต่างประเทศ
 2. เพื่อดำเนินการจัดระบบการบริการ และการติดต่อประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
 3. เพื่อเป็นหน่วยงานปฏิบัติงาน และแหล่งให้การสนับสนุนแก่บุคลากร ในการแสวงหาแหล่งทุน และความร่วมมือทางวิชาการ โดยสอดคล้องกับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ
 4. เพื่อเป็นแหล่งประสานงานและความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้กับมหาวิทยาลัยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและเอื้อประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 5. เพื่อเป็นรากฐานข้อมูลในการจัดทำโครงการความร่วมมือ และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด