มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 357 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 226  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 89  คน
3. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 13  คน
4. ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ  : 8  คน
5. พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  : 7  คน
6. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)  : 5  คน
7. ลูกจ้างประจำ  : 3  คน
8. ข้าราชการบำนาญ  : 1  คน
9. ข้าราชการ  : 1  คน
10. บุคคลภายนอก  : 1  คน
11. จ้างเหมา  : 1  คน
12. พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ  : 1  คน
13. ลูกจ้างโครงการ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (226)
1 นายณรงค์ คำภา
Mr. Narong Khampha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
2 นายทองคำ ธุงศรี
Mr. Thongkam Thungsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
3 นายเชิดพงศ์ รอบเมือง
Mr. Cherdpong Robmuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
4 นายสมเพชร ปาวิน
Mr. Sompet Pawin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
5 นายจรัญ ยิ้มสินสมบูรณ์
Mr. Charun Yimsinsomboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
6 นายสุรพล วัฒนโยธิน
Mr. Surapol Wattanayotin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 น.ส.จงรักษ์ บัวลอย
Miss Jongrak Bualoy
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
8 นางประนอม จันทรังษี
Mrs. Pranom Chantarangsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง
9 นางพัชรี คำรินทร์
Mrs. Patcharee Kamrin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง
10 นายธนภัทร ปัญญาวงค์
Mr. Thanapat Phunyawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล
11 น.ส.นีร เรียนกุนา
Miss Neel Reankuna
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง
12 นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
Mrs. Sirilak Srisawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน
13 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์
Mrs. Pratoomtip Duangdeetaweeratana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองวิเทศสัมพันธ์
14 นางอรณุตรา จ่ากุญชร
Mrs. Oranuttra Jarkunchon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
15 นายธีระชัย ตันเรืองพร
Mr. Teerachai Tanruangporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
16 นางกัณณิกา ข้ามสี่
Mrs. Kannika Khamsi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
17 นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
Mr. Wuttiphon Klaitip
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
18 นายประศาสน์ ก้องสมุทร
Mr. Prasart Kongsamut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน
19 นางวราภรณ์ ฟูกุล
Mrs. Waraporn Fookul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ
20 น.ส.ปริศนา เก่งกาจ
Miss Pridsanar Kengkart
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
21 น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ
Miss Kanokwan Saelor
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
22 น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
Miss. Namthip Prompetch
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
23 นางสุจิตรา ราชจันทร์
Mrs. Suchittra Rachjun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
24 นายวรภาส ปูระณะพงษ์
Mr. Vorapas Puranapong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
25 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี
Mr. Supachai Chaiudomvitee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
26 น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล
Miss Sunadda Sattawatkun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
27 นายมนตรี อนันต์
Mr. Montre Anan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประสานงาน
28 นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน
Mrs. Treerat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประสานงาน
29 นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ
Mrs. Thantiwa Paowtajai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
30 น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ
Miss Kiriya Thiposot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
31 นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
Mrs. Laddawan Bamrungkan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
32 นางสิริพูน มณี
Mrs. Siriphun Kumpikum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
33 น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์
Miss Siriachara Tippayawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
34 นางกาญจนา ถาแก้ว
Mrs. Kanjana Thakaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
35 นายอาจันทร์ อยู่นาน
Mr. Arechan Unan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
36 น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ
Miss Phanitnan Intrawut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
37 น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง
Miss. Ralistita Thomtong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
38 น.ส.เบญจพร ปานดี
Miss Benjaporn Pandee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
39 ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา
Acting Sub Lt. Pawit Kaewma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
40 นายกมล กล่อมมิตร
Mr. Kamon Klommit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
41 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์
Miss Punnapa Maenpayuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
42 นายจักรพันธ์ อารีศรีสม
Mr. Jakkraphan Areesresom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
43 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์
Mr. Wanniwat Ruangpornwisuth
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
44 น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง
Miss Nualnit Sakultong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
45 น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์
Miss Nutchworapak Thithathaninth
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
46 น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม
Miss Wilaiwan Thongarm
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
47 น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
Miss Tanyarat Wongkasem
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
48 น.ส.ธัญชนก สีหาพล
Miss Thanchanok Seehaphon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
49 น.ส.พวงพยอม เสนาวารี
Miss Puangpayorm Senawaree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
50 นางกาญจนา โกะสูงเนิน
Mrs. Kanjana Kohsungnoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
51 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม
Miss Potjamarn Suwankosum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
52 น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์
Miss Arruttra Pishettapun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
53 น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์
Miss Phannut Phunsawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
54 น.ส.มยุรี แก้วประภา
Miss Mayuree Keawprapa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
55 น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก
Miss Suphattra Tonlek
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
56 นางชญานิศ ปัญญา
Mrs. Chayanid Punya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
57 น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ
Miss Nitchanan Duangkham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
58 นายรัตติกาล ณวิชัย
Mr. Rattikarn Nawichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
59 นายคธาวุฒิ ทิพจร
Mr. Khathawut Thippajorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
60 นางโสภา สุทธิยุทธ์
Mrs. Sopa Suttiyut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
61 นายวารินทร์ ขินแก้ว
Mr. Warin Khinkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
62 นางสาวิตรี ใคร้มา
Mrs. Sawitree Kraima
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
63 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร
Miss Pakjira Vijit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
64 น.ส.ละออศิริ พรหมศร
Miss La-orsiri Promsorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานทะเบียนประวัติ
65 นายวันเฉลิม ปัญญาดี
Mr. Wunchalerm Panyadee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
66 นายอดิศร สุวรรณ
Mr. Adisol Suwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
67 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา
Mr. Cermsak Chaita
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
68 น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์
Miss Suwika Youwiwat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
69 น.ส.กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์
Miss Keeratikun Kuttiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
70 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ
Miss Kuttaleeya Jaisreti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายกฎหมาย
71 น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์
Miss Suphannika Sittisung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานอำนวยการ
72 น.ส.ดุษฎี ดวงบาล
Miss Dussadee Duangban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานอำนวยการ
73 น.ส.บายศรี สุขจิตต์
Miss Baisri Sukjit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานอำนวยการ
74 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด
Miss Phannarai Khankhammud
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
75 นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง
Mrs. Nongluk Jantheng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
76 นางวิยะดา ตาติวงค์
Mrs. Wiyada Tatiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
77 นางอัมพิกา กันชะนะ
Mrs. Aumpika Kanchana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
78 น.ส.ธารินี ปันต๊ะ
Miss Tarinee Panta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 2
79 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์
Miss Wilaiporn Samanasak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
80 นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ
Mr. Taweepong Poonhiran
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
81 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ
Miss Siribenjaras Malifua
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
82 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์
Miss Sirinnicha Kasemsun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
83 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา
Miss Ratchaneewan Khrueapunya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
84 น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ
Miss Ratchadaporn Bunlert
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารข้อมูลการบัญชี
85 นางธนาภา โพธิ
Mrs. Thanapa Pothi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
86 นางจันทนา สุวรรณดุก
Mrs. Jantana Suwanduk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
87 นางสุพรรษา ยอดคำ
Mrs. Supunsa Yodkhum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
88 น.ส.วิลาสินี ศิริ
Miss Wilasinee Siri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
89 น.ส.พิชญา ง้าวนาเสียว
Miss Pischaya Ngaonaseaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
90 น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์
Miss Nongluk Somboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
91 นายคมสัน จักรคำ
Mr. Khomsun Juckum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
92 นางสุพรรณ์ ดวงบาล
Mrs. Suphan Duangban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
93 น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี
Miss Sasiyada Mongkonklee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
94 นางกาญจนา วงศ์สวย
Mrs. Kanjana Wongsuay
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
95 น.ส.สวิตตา สิงห์คำ
Miss Sawitta Singkham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
96 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ
Miss Penjun Kangkard
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
97 นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย
Mrs. Nongluk Wongnoy
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
98 นายชัยกฤต วัชรธนาโภคิน
Mr. Chaikrit Watcharathanapokin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
99 นางจริญา อ่อนนาง
Mrs. Jariya Onnang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
100 น.ส.กมลมาส จำรัส
Miss Kamonmas Jumras
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานอำนวยการ
101 นางจิราพร สุนันทานนท์
Mrs. Jiraporn Sunanthanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานอำนวยการ
102 น.ส.วัชราภรณ์ พิลา
Miss Watcharaporn Pila
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิจัยสถาบัน
103 นางมยุรา ชูทอง
Mrs. Mayura Chuthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิจัยสถาบัน
104 น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม
Miss Thanatchaporn Premkasem
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิจัยสถาบัน
105 นายฐิติกร บุญราศรี
Mr. Thitikorn Boonrasri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิจัยสถาบัน
106 นางวรกานต์ เขียวละม้าย
Mrs. Vorakan Kheolamai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
107 นายวรุณสิริ สุจินดา
Mr. Warunsiri Sujinda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
108 น.ส.มีนา ทาหอม
Miss Meena Thahom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
109 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย
Miss Pakarat Yuttawarachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
110 นายเอกพจน์ อินเทพ
Mr. Eakapot InThep
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
111 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์
Mr. Phiphat Issarapichit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
112 น.ส.วิไลพร นามวงค์
Miss Wilaiporn Namwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
113 น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ
Miss Wannapa Kladkleeb
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
114 นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน
Mrs. Pusita Yartmitnoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
115 นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา
Mrs. Tanyalak Arayapitaya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
116 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย
Miss Tatcha Tananchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองวิเทศสัมพันธ์ » งานอำนวยการ
117 นางกนกวรรณ เครือมณี
Mrs. Kanokwan Khrueamanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองวิเทศสัมพันธ์ » งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
118 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี
Miss Acharee Sawansri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองวิเทศสัมพันธ์ » งานบริการการศึกษาต่างประเทศ
119 น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล
Miss Prapaphan Theamtavin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
120 นางกัลยา ธนันชัย
Mrs. Ganlaya Tananchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
121 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี
Miss Jeeraphan Mangmee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
122 น.ส.รัศมี อภิรมย์
Miss Rassamee Apirom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
123 นางสกุณา เชาวพ้อง
Mrs. Sakuna Chowpong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
124 นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์
Mr. Prompong Jittivong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
125 นายจิระเดช ดวงศีลธรรม
Mr. Jiradech Duangsilathum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
126 นางลักษมี ตันธนสิน
Mrs. Lucksamee Tantanasin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอนามัยและพยาบาล
127 น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย
Miss Kingkarn Manochai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอนามัยและพยาบาล
128 นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ
Mrs. Nithivadee Janyasupab
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอนามัยและพยาบาล
129 นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว
Miss Anong Chaikaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
130 นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
Mr. Pijuk Anusonratchada
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
131 นายเกรียงศักดิ์ วันกูล
Mr. Kreingsak Wankul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
132 ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
Dr. Charnwityayut Inkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
133 นายพงนเรศ สุขเพราะนา
Mr. Phongnarate Sukprona
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
134 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต
Mr. Panyawat Chonvichit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
135 นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย
Mr. Thannakait Tananchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
136 นางอรทัย เป็งนวล
Mrs. Aorathai Pengnual
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
137 นายบรรจง อินทร์วงค์
Mr. Banjong Inwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
138 น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ
Miss Rungtiwa Lakhawatthana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
139 น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว
Miss Warratthaya Sukkeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
140 นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ
Mrs. Pawarisa Chatphatcharapinyo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
141 นายสุนทร อิธรรมมะ
Mr. Soontorn Etamma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
142 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ
Acting Sub Lt. Kitti Chaitep
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
143 นายไพศาล สงวน
Mr. Paisan Sa-nguan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
144 นายธนพงษ์ นิยมพงษ์
Mr. Thanapong Niyompong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
145 นายวิทยา ถาแก้ว
Mr. Wittaya Thakaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
146 นายพฤธา ประดิษฐทอง
Mr. Phruektha Pradittong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
147 นายทศพล อุปินโน
Mr. Tossaphon Upinno
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
148 นายกฤษฎา ยศเดช
Mr. Krisada Yotdej
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
149 นายพนมเทียน ทนคำดี
Mr. Panomtian Thonkamdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
150 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์
Mrs. Jeerapan Chantrasupt
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
151 นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา
Mr. Chalermsak Jaisuda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
152 น.ส.กชสร จินดารัตน์
Miss Kotchasorn Jindarat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
153 นายโกสินทร์ หลวงละ
Mr. Kosin Luangla
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
154 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ
Mrs. Sirikarn Tunmala
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
155 นางรุ่งนภา รินคำ
Mrs. Rungnapa Rinkam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
156 นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์
Mr. Pongphiphat Rachjun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
157 นายนพกิจ แผ่พร
Mr. Noppakit Phaeporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
158 น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา
Miss Kannikar Lertphukphana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
159 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
Mr. Pichitpong Chaiyote
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
160 นายณภัทร แก่นสาร์
Mr. Napat Kaensar
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
161 น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว
Miss Sirinapa Theabkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
162 น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง
Miss Sriwan Bunrueng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
163 นางอำพร เวียตตัน
Mrs. Amporn Vaittan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
164 นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล
Mr. Wutthiphat Ketpatthanapol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
165 น.ส.เมริษา ยอดหอม
Miss Mayrisa Yodhom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
166 นายอัศมนต์ สมศรี
Mr. Asamon Somsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
167 น.ส.แคทลียา ประลาสนธิ์
Miss Kattaleeya Pralason
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
168 นายวิทชัย สุขเพราะนา
Mr. Wittachai Sukphroana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
169 นางพรสวรรค์ นักดนตรี
Mrs. Phonsawan Nakdontri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
170 นางเนตรนภา ธะนันต์
Mrs. Natenapa Tanan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
171 นายปานศักดิ์ ชัยภักดี
Mr. Pansak Chaipakdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
172 นายพันธมิตร ใจรินทร์
Mr. Pantamitr Jairin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
173 นายบรรพต โตสิตารัตน์
Mr. Banpod Tositarat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
174 นายประวิทย์ วิมานทอง
Mr. Pravit Vimanthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
175 นางอภิญญา โตสิตารัตน์
Mrs. Apinya Tositarat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
176 นายนิรุต ทองสุก
Mr. Nirut Thongsuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
177 นายปริญญา ธะนันต์
Mr. Prinya Tanan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
178 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก
Miss Sumalee Suphannok
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
179 น.ส.กรกช เจริญทรัพย์
Miss Korakod Chareonsap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
180 นายนิพนธ์ พิมาสน
Mr. Niphon Phimason
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
181 น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล
Miss Suppawan Satchakun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
182 น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว
Miss Monsicha Meesangkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
183 น.ส.อทิตยา คำภิระ
Miss Atitaya Kampira
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
184 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค
Miss Natgrita Komolnark
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
185 นายอาทิตย์ แก้วถาวร
Mr. Arthit Kaewthaworn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
186 นายสุรเดช ไชยมงคล
Mr. Suradet Chaimongkol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
187 นายคล๊อก ประถมทรัพย์
Mr. Klok Prathomsap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
188 นางนพมาศ ริยะนา
Mrs. Noppamas Riyana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
189 นายวสุ ไชยศรีหา
Mr. wasu Chaisriha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
190 นายสมชาย อารยพิทยา
Mr. Somchai Arayapitaya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
191 น.ส.อรอนงค์ คำยอง
Miss Orn-anong Khamyong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานอำนวยการ
192 น.ส.แอนนา สุปินะ
Miss Anna Supina
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานอำนวยการ
193 น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์
Miss Jarunee Chaipadit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานตรวจสอบสายที่ 2
194 น.ส.บุญประภา จันทร์ทา
Miss Bunprapa Jantha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานตรวจสอบสายที่ 2
195 นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ
Mrs. Tipsuda Salirat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานตรวจสอบสายที่ 3
196 น.ส.นุชนาถ สืบเหล็ก
Miss Nuchanat Sueblek
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานตรวจสอบสายที่ 3
197 นางจุดารัตน์ ชิดทอง
Mrs. Judarad Chittong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานประกันคุณภาพการศึกษา
198 นายอัศวเทพ คันชิง
Mr. Atsavathep Kanching
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานประกันคุณภาพการศึกษา
199 น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย
Miss Nuangrutai Boontuy
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
200 น.ส.นิตยา ใจกันทา
Miss Nittaya Jaikanta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
201 นางวันทินี ปิ่นแก้ว
Mrs. Wantinee Pinkeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ » งานอำนวยการ
202 น.ส.อาภาพร ขุนคง
Miss Apaporn Kunkong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน » งานตรวจสอบสายที่ 1
203 นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา
Mr. Anusorn Wicharnpreecha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
204 นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
Mrs. Uraiphas Chairueangwut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
205 น.ส.ศรินรา ภีระคำ
Miss Sarinra Peerakum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานอำนวยการ
206 นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร
Mrs. Duangdao Sriwanaboot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานอำนวยการ
207 นายสมาน บุญทาคำ
Mr. Saman Bunthakham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานอำนวยการ
208 น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม
Miss Yardpiroon Thongngam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานสวัสดิการ
209 นางนิรมล ทองทิพย์
Mrs. Niramol Tongtip
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานสวัสดิการ
210 นายสุชาติ จันทร์แก้ว
Mr. Suchat Junkeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล » งานสวัสดิการ
211 นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน
Mr. Rattapon Yardmidnoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
212 นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์
Mr. Seksan Kwonsriwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
213 นายสุรเดช คิดการงาน
Mr. Suradet Kidkarnngan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
214 นายชัยยุทธ บุญมี
Mr. Chaiyut Boonmee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
215 นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล
Mr. Chairat Jeerawattranasakun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
216 นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์
Mr. Somsak Kaeartit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
217 นายสุริยัน โยธาราษฎร์
Mr. Suriyan Yotarath
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
218 นายสมมิตร ทองยู
Mr. Sommit Tongyo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
219 นายปรีดา ริณพัฒน์
Mr. Preda Rinpat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
220 นายกิติชัย มหาวรรณ์
Mr. Kitichai Mahawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
221 น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ
Miss Pratheepchon Chailert
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
222 อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา
Miss Tatsanee Chaiya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
223 อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา
Dr. Surapon Riyana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
224 อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
Mrs. Uthaiwan Sriwichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
225 นายอุ่นเรือน ขยัน
Mr. Aunruen Kayan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
226 รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
Assoc. Prof. Samerkhwan Tantikul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
พนักงานส่วนงาน (89)
1 นายณรงค์ เจริญวุฒิ
Mr. Narong Jaroenwut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
2 นายอุเทน เครือสายด้วง
Mr. Uten Kreasaidung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
3 นายบุญส่ง สำเริงศิลป์
Mr. Boonsung Sumrengsin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
4 นายรุ่ง พุทธวงศ์
Mr. Rung Phutthawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
5 นายชวลิต มอญเลิศ
Mr. Chawalit Monloed
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
6 น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ
Miss Sawitree Tangjai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
7 นางสาวพรกมล เล็กสมพงษ์
Miss Pornkamon Leksompong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
8 น.ส.ภักจิรา วิชัย
Miss Pakjira Wichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
9 น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์
Miss Pornthiwa Chaikhampet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
10 นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
Mr. Thirawat Thata
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
11 น.ส.อัณณ์ชญาณ์ ปัญญาอธิสิน
Miss Anchaya Panya-atisin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
12 น.ส.อำไพ บัวลอย
Miss Ampai Bualoi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
13 น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์
Miss Rutmanee Yottiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประชุม
14 นายวีระยุทธ แสนสุข
Mr. Wirayut Saensuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
15 น.ส.ประภาพร ขุนนา
Miss Prapaporn Khunna
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
16 นายสาธิต หาญยุทธ
Mr. Satit Hanyood
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานอำนวยการ
17 น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา
Miss Sirikhuan Injinda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานอำนวยการ
18 นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์
Mr. Watcharachai Poomkokrak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
19 นายปรีชา มะโนแสน
Mr. Preecha Manosaen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานอำนวยการ
20 ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ
Acting Sub Lt. Suteepat Runnapab
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
21 นางฐิติรัตน์ มนตรี
Mrs. Thitirat Montree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
22 นางอัมพร ปาวิน
Mrs. Amporn Pawin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
23 น.ส.ศศิธร ใจมุก
Miss Sasitorn Jaimook
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
24 นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น
Mr. Suttipong Rueanman
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
25 นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ
Mr. Rachen Suktuayat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
26 นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
Mr. Siripong Chaikumrong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
27 นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว
Mr. Yuttapoom Junkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
28 นายสมชาย วงศ์ศิริ
Mr. Somchai Wongsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
29 นายพงษ์สันต์ สมบัติ
Mr. Pongsan Sombat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
30 นายวินัย อุปนันท์
Mr. Vinai Aoopanan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
31 น.ส.นิตยา ดวงบาล
Miss Nittaya Dungban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
32 นายสิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
Mr. Sittipat Charoonroj Na Ayuttaya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
33 นายณรงค์ โลลาด
Mr. Narong Lolad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
34 นายเชาวรัตน์ แสงคำ
Mr. Chaowarat Saengkharm
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
35 นายสุทัศน์ จันทร์แก้ว
Mr. Suthat Jankaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
36 นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ
Mrs. Julaluk Maneewan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
37 นายปณิต ดีมานพ
Mr. Panit Deeemanop
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานการกีฬา
38 นายวัชระ จันทร์เรือง
Mr. Watchara Junrung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
39 นางวิไลพร ไชยคำร้อง
Mrs. Wilaiporn Chaikumrong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
40 นายณภัทร ธิการ
Mr. Napat Tikarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
41 นางจิรนันท์ วรรณวิชิต
Mrs. Giranan Wanvichit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
42 นางจันทร์เพ็ญ สะถา
Mrs. Janpen Satha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
43 น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร
Miss Chanatda Teeravarabutr
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
44 น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ
Miss Jiraporn Saikum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
45 น.ส.เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
Miss Yowwamal Junkodgaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
46 นางสาวชนิดา ทาแก้ว
Miss Chanida Takaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
47 นายประสงค์ ขอดแก้ว
Mr. Prasong Khotkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
48 น.ส.สุพัตรา งามตา
Miss Suphattra Ngamta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
49 นายสุรินทร์ นันทะชมภู
Mr. Surin Nunthachompoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
50 นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์
Mr. Nitikron Anuwattanawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
51 น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว
Miss Natthaporn Kueankaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอำนวยการ
52 นายวสันต์ ปาวิน
Mr. Wasan Pawin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
53 นายไพรัช ศรีวิชัย
Mr. Pairuch Sriwichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
54 นายวีระพันธ์ ธรรมชัย
Mr. Weeraphan Thammachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
55 นายดวงเนตร กุศล
Mr. Doungnate Kusol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
56 น.ส.อนงค์ สมบูรณ์ชัย
Miss Anong Somboonchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
57 นางมุกดา คำลาพิศ
Mrs. Mukda Khamlaphis
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
58 นายศักดิ์ชัย ศรีรินทร์
Mr. Sakchai Sririn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
59 นายดวงจันทร์ ด้วงไม้
Mr. Dongjun Duangmai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
60 นางบัวตอง ตีฆา
Mrs. Buatong Teeka
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
61 นายปภังกร เทพศิริ
Mr. Prapangkorn Tapsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
62 นายองอาจ บุญก้ำ
Mr. Aongarj Bunkam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
63 นายเกษม ดวงบาล
Mr. Kasem Duangban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
64 นายสมพล ปาระมี
Mr. Somphol Paramee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
65 น.ส.ชลลดา ปัญญา
Miss Chonlada Punya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
66 นายสามารถ พิงคะสัน
Mr. Samart Pingkasan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
67 นายนพดล พิมาสน
Mr. Nopphadol Phimason
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
68 นายไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน
Mr. Chaiwat Duangsungnoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอำนวยการ
69 น.ส.วีนาภัทร์ พงษ์ภา
Miss Weenapat Pongpa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
70 ว่าที่ ร.ต.พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล
Mr. Pithiwat Vilrakarnkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
71 นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์
Mr. Nuttapong Tuitemwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานดนตรีและนันทนาการ
72 นายธนัท นันทะชมภู
Mr. Thanat Nanthachomphu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
73 นางอาจารียา ปิยะจันทร์
Mrs. Arjareeya Piyajan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
74 นางจุรีรัตน์ สุยะเขต
Mrs. Jureerat Suyakhet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
75 น.ส.รฎาพร ละออง
Miss Ruddapawn La-oang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานอำนวยการ
76 นายเสกสรรค์ สอนยศ
Mr. Seksan Sornyot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
77 นายชัยยะโชค ดวงเนตร
Mr. Chaiyachok Duongnetr
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
78 นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์
Mr. Teerawat Soonthareesinlapakron
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล » งานวิจัยและพัฒนา
79 นายสมเกียรติ์ จันทิมา
Mr. Somkiat Janthima
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม » งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
80 ว่าที่ ร.ต.เจตน์คนอง ทองยู
Mr. Jetkhanong Thongyu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
81 นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง
Mr. Pongsak Chiboonrang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
82 นายเอกพงษ์ มณเทียน
Mr. Eakpong Montain
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
83 นายนิรุจน์ ปิยะจันทร์
Mr. Nirut Piyajan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
84 นายรุ่งฤทธิ์ เสาคำ
Mr. Rungrit Saokum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
85 นายรัฐศาสตร์ กองคำ
Mr. Ratthasart Kongkom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
86 นายอุทิศ มหาวัน
Mr. Utit Marawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
87 นางพิชญาภัค คำสืบ
Mrs. Phitchayapak Khamseub
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
88 น.ส.เศรษฐินี เตียมดี
Miss Setinee Tiamdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
89 นายมงคล ประเสริฐ
Mr. Mongkhon Prasoet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (13)
1 นายบรรเจิด อบแก้ว
Mr. Bunjird Obkarw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
2 นางสาวสายนที คำบุญสูง
Miss Sainatee Khumboonsung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
3 นายธนากร ตรองใจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
4 นายฐิติณัฐต์ ฉิมเย็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
5 น.ส.พิมพ์ณดา วรโชติเดชากุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
6 นายณัฐพงศ์ กิจพิทักษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
7 นายกิตติพัฒน์ เครือสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
8 นายจักรกฤษณ์ แสงหงษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
9 นายประเสริฐ กุลบริคุปต์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
10 นายทศพงษ์ ดีอินทร์
Mr. Thodsaphong Deein
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง
11 นายพีรพล จิตติวงศ์
Mr. Peerapon jittiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง
12 นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์
Mrs. Tuntaporn Meteewalitwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานอำนวยการ
13 นายสุรชัย ศิริจรรยา
Mr. Surachai Sirijanya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานอำนวยการ
ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ (8)
1 นายสืบศักดิ์ อินสิทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
2 นายประสิทธิ์ ลุงออ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
3 นายเสฏฐวุฒิ ศรีวิเชียร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
4 นายปิติพล จิ่งต่า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
5 นายพุทธพงษ์ สุวรรณกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
6 นายอธิพันธ์ เหล็กสีสืบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
7 นายณัฐนนท์ เดชพันธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
8 นายณัฐพงศ์ เที่ยงเกตุ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานจัดการพลังงาน
พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน (7)
1 น.ส.ฑาริกา ทัญมาตร์
Miss Tarika Thanyamart
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
2 นายวัชรินทร์ วิมานเพ็ชร์
Mr. Watcharin Vimanphet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
3 น.ส.ชุลีขวัญ ภู่บุญ
Miss Chuleekhuan Phuboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
4 นายนัฏฐ์วิษิษฏ์ ทุนกิจใจ
Mr. Natwisit Thunkitchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
5 น.ส.พรรณพร ม่วงโมด
Miss Pannaporn Muangmode
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
6 นายอิสระพงษ์ กำจัดภัย
Mr. Issaraphong Kamchatphai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
7 นายเมธาสิทธิ์ อินทะชัย
Mr. Metasit Ainthachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) (5)
1 นางสาวปรารถนา ยามเลย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
2 นายณัฐดนัย วีรพันธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
3 นางสาวชนิกา ปั๋นหน่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
4 น.ส.ธัญวรัตม์ เงินจันทร์
Miss Thanwarat Ngernjan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
5 นายวิชญพงศ์ สันติกุลพิสิฐ
Mr. Wichayapong Santikulpisit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ลูกจ้างประจำ (3)
1 นายธงเทพ แร่เพชร
Mr. Thongthep Raephet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
2 นายประสงค์ คำตัน
Mr. Prasong Khamtan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
3 นายศรชัย ยาวิชัย
Mr. Sonchai Yawichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานระบบสาธารณูปโภค
ข้าราชการบำนาญ (1)
ข้าราชการ (1)
บุคคลภายนอก (1)
จ้างเหมา (1)
พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ (1)
ลูกจ้างโครงการ (1)