อาจารย์ ปวันรัตน์ บัวเจริญ
Miss. Pawanrat Buochareon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : Master of Arts (Teaching English to Speakers of Other Languages)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ

2. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : เล่ม 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารราชมงคลล้านนา   ฉบับที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่   ฉบับที่ : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตวิจัย   ฉบับที่ : Vol 10 No 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน 2562 (TCI2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : ศึกษาศาสตร์ มมร   ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่   ฉบับที่ : Vol 5, No 1 (2019): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 2562 (TCI2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารราชมงคลล้านนา   ฉบับที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล