บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะศิลปศาสตร์
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะศิลปศาสตร์ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 27  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 22  คน
ข้าราชการ 4  คน
อาจารย์พิเศษ 1  คน
ปริญญาโท 66  คน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ) 1  คน
Mr.Takayuki Kakizaki ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย 49  คน
น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน หัวหน้างานคลังและพัสดุ
น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา หัวหน้างานบริหารและธุรการ
น.ส.พนิดา พละปัญญา หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น.ส.ยุภา วิเศษศร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ข้าราชการ 7  คน
บุคคลภายนอก 1  คน
อาจารย์พิเศษ 5  คน
พนักงานส่วนงาน 3  คน
ปริญญาตรี 9  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 8  คน
นายกิติวัฒน์ ติจินดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายณัฐดนัย ยงไสว นักวิชาการศึกษา
นายเบญจศีล นุตตะละ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพรทิพย์ พิมาสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.สินีนาฏ เชยชม นักวิชาการพัสดุ
น.ส.หฤทัย คงธนจารุอนันต์ นักวิชาการศึกษา
พนักงานส่วนงาน 1  คน
น.ส.กนกลักษณ์ ปารมี นักวิชาการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน