มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์มีทั้งหมด 174 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 80  คน
2. อาจารย์พิเศษ  : 73  คน
3. ข้าราชการ  : 11  คน
4. บุคคลภายนอก  : 5  คน
5. พนักงานส่วนงาน  : 4  คน
6. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ)  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (80)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา
Asst. Prof. Thapakorn Khruearaya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
2 อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
Dr. Weerinphat Booranasakawee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
3 อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
Dr. Nithat Boonpaisarnsatit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง
Asst. Prof. Duanghatai Luedung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด
Asst. Prof. Dr. Sunthorn Khamyod
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
6 อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
Mr. Natthapong Saipin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง
Asst. Prof. Daranee Choomthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร
Asst. Prof. Dr. Chanaporn Khantabudr
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
9 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
Mr. Pongsak Ruamsap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
10 อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค
Miss Chiraporn Srinak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล
Asst. Prof. Chayutpat Kammoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
12 อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
Miss. Watchariya Bumrungkiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ
Asst. Prof. Siriporn Maneechukate
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
14 อาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน
Mr. Paksiri Panlee Tongsen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
15 อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
Mrs. Suwan Lianghiranthaworn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล
Asst. Prof. Hataya Anansuchatkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
17 อาจารย์แพรวา รัตนทยา
Miss Praewa Rattanataya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
18 อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี
Miss Aunchana Punnarungsee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
19 อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ
Miss Wasida Sawongta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์
Asst. Prof. Supaporn Manowong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
Asst. Prof. Dr. Metee Medhasith Suksumret
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
22 อาจารย์ปาริฉัตร พิมล
Miss Parichat Pimon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์
Asst. Prof. Dr. Phannida Khanthaphad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
24 อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
Miss Taniyabhorn Srihata
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
25 อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ
Miss Wanwisa Saojai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
26 อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
Mr. Surachai Srinorajan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
27 อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล
Dr. Saran Chantalay
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
28 อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล
Miss. Chanitsiree Suphapimol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
29 อาจารย์จิตตรัตน์ ตันเสนีย์
Mrs. Jittarat Tansenee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
30 อาจารย์อนงค์กร เทรล
Miss. Anongkorn Trail
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
31 อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล
Dr. Kulaya Pongpan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
32 อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น
Miss. Nilubon Jitman
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
33 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
Dr. Sirirat Khuankaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
34 อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
Dr. Udomwit Nakdontree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
35 อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ
Miss. Monruethai Chaiwiset
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
36 อาจารย์จิราภา สุภา
Mrs. Chirapa Supa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
37 อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
Dr. Kittayut Kittitornsakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
38 อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู
Miss. Chudapak Chaichompoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
39 อาจารย์จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่
Miss. Jiraporn Mcgladdery
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
40 อาจารย์ ดร.ลักขณา ชาปู่
Dr. Lakkhana Chapoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
41 อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์
Miss. Kanokwhan Samphan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
42 อาจารย์เวลิกา มามูล
Miss. Welika Mamoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
43 อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์
Miss. Piyatida Chaiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
44 อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน
Dr. Parada Dechapratumwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
45 อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล
Miss Sani Saihomhual
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
46 อาจารย์มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์
Miss. Mareeyadar Teedaaksornsakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
47 อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
Mr. Krit Suranakkharin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
48 อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
Miss Apalai Suksamran
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
49 อาจารย์จิราดร ถิ่นอ่วน
Mr. Jiradon Tinuan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
50 อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช
Miss Jinla Kitikornworadech
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
51 อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
Miss. Pawanrat Buochareon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
52 อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช
Dr. Chanchira Laorach
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
53 อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ
Miss. Saowaree Chaiwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
54 อาจารย์รงรวง ภาษยะวรรณ
Miss. Rongruang Bhasayawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
55 อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
Dr. Gunn Chansrisukot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
56 อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู
Miss. Piyapat Chaichompoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
57 อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
Dr. Piyapat Areeyat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
58 อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
Dr. Matree Vongverapant
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
59 อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
Dr. Piyaphun Nunta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
Asst. Prof. Dr. Pinnapa Muakyod
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ
Asst. Prof. Udomsak Sirita
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
62 อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี
Miss Tanyarat Malasri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
Asst. Prof. Dr. Jirawat Rugchat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
Asst. Prof. Dr. Anon Seedapeng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
Asst. Prof. Dr. Ittipong Thongsrikate
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
66 น.ส.ยุภา วิเศษศร
Miss Yupha Wisetsorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
67 นายประสิทธิ์ ปิวศิลป์ศักดิ์
Mr. Prasit Piosinsak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
68 นางพรทิพย์ พิมาสน
Mrs. Phonthip Pimason
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
69 น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา
Miss Yanisa Chaisriha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
70 นายเบญจศีล นุตตะละ
Mr. Benjaseen Nuttala
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
71 น.ส.จิตราภรณ์ ปาวิน
Miss Jitraporn Pawin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
72 น.ส.สินีนาฏ เชยชม
Miss Sineenart Choeichom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
73 น.ส.พรอนงค์ พุกกะพันธุ์
Miss Pornanong Pookkapund
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
74 นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์
Mrs. Wiparat Suwannasing
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
75 น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค์
Miss Ousanee Intawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
76 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย
Miss Supaluck Deenoi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
77 น.ส.หฤทัย คงธนจารุอนันต์
Miss Haruthai Kongtanajaruanun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
78 น.ส.พนิดา พละปัญญา
Miss Panida Palapunya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
79 นายณัฐดนัย ยงไสว
Mr. Natdanai Yongsawai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
80 นายกิติวัฒน์ ติจินดา
Mr. Kitiwat Tijinda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์พิเศษ (73)
1 Mr.Jonathan Mark Sampson
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
2 น.ส.ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
3 อาจารย์ศศิธร โสตถิพันธุ์กุล
- - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
4 อาจารย์ธัญพร เมฆพัฒน์
-ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ- -ไม่ระบุ-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
5 Mr.Henry James Priscott
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
6 น.ส.ดวงชีวา ทิพย์แดง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
7 น.ส.ณัฐชยา ตั้งตระกูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
8 น.ส.อรพิน ลือพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
9 น.ส.พรหมภัสสร กรจิราบุลวัชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
10 พิมพ์วลัญช์ สิทธิเดช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
11 น.ส.ธมนณัฏฐ์ เสียงเพราะ
Miss Thamonnut Siangphroh
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
12 -แอกร แซมซัน
- - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
13 อาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา
Miss Wanida Lertvorapreecha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภรณ์ แสนอ้าย
Asst. Prof. Dr. Thanaporn Saen-ai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
15 นายกรวุฒิ อาศนะ
Mr. Korrawuth Asana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
16 น.ส.อุมาวดี จันทร์ศรี
Miss Umawadee Chandrsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
17 น.ส.สิริกัญญา สงวนพงษ์
Miss Sirikanya Sanguanpong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
18 น.ส.สิริน ไทยตรง
Miss Celine Thaitrong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
19 นางภัทธีรา อินใจ
Mrs. Pathera Injai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
20 อาจารย์ ดร.เกณฑ์ เชื้อพลากิจ
Dr. Ken Chuaphalakit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
21 นายอัศนีย์ นันทชัยพันธ์
Mr. Assanee Nantachaipan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
22 น.ส.อรพรรณ สุธาพันธ์
Miss Orapan Suthapan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
23 นายไชยยันต์ โตเทศ
Mr. Chaiyan Thotead
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
24 นายอนุลักษณ์ ปิงยศ
Mr. Anuluck Pingyoad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
25 น.ส.พรธีรนันท์ จันทร์ผา
Miss Porntiranan Chanpa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
26 น.ส.พัชรมณฑ์ เจียมศักดิ์
Miss Patcharamon Jieamsak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
27 น.ส.พรนิภา บรรจงมณี
Miss Pornnipa Bunjongmanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
28 น.ส.พนิดา เกษมวรพงศ์กุล
Miss Panida Kasemvorapongkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
29 นางวรางคนางค์ เฉลิมช่วง
Mrs. Warangkanang Chalermchuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ
Asst. Prof. Dr. Thatree Rodchumnan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
31 น.ส.พวรรณตรี แซ่อัง
Miss Pawantree Saeaung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
32 นายพิสิษฐ์ โรจน์คณรัชต์
Mr. Phisit Rojkanarach
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
33 น.ส.ณัฑชา คูรฑารักษ์
Miss Nassha Kuratarug
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
34 นางวิภาศรี จ้อยสูงเนิน
Mrs. Wipasri Choisoongnoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
35 น.ส.ปภัสรา ผาคำ
Miss Papasara Pakham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
36 ดร.มัฆวาน ภูมิเจริญ
Dr. Makawan Poomcharean
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
37 น.ส.ร่มธารธรรม บุญมี
Miss Romthantham Boonmee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
38 นายนิรันดร์รักษ์ ปาทาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
39 นางฤทัยลักษมี กิจบุญชู
Mrs. Rutailakshmi kitboonchu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
40 น.ส.อรพิน สร้อยญาณะ
Miss Orapin Soiyana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
41 ดร.ธีรพงศ์ เกตุมณี
Dr. Teerapong Ketmanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
42 น.ส.สาธิยา เขื่อนคำ
Miss Satiya Kuankham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
43 น.ส.ภัทริยา คงธนะ
Miss Pattariya Khongthana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
44 น.ส.จุฑารัตน์ ขำศิริ
Miss Jutharut Khamsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
45 นายกันตพัฒน์ วิรุฬห์สกุลภิบาล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
46 น.ส.อติพร ขยัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
47 น.ส.ชนัญชิดา แก้วไชษา
Miss Chananchida Kaewchaisa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
48 อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ
Mr. Anavin Suwanna
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสพล วงษ์ดีไทย
Asst. Prof. Watsaphon Wongdeethai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
50 นายธีรพงษ์ พร้อมมูล
Mr. Teerapong Prommool
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
51 อาจารย์จิณัฐญ์ตา ธงสิบสอง
Miss Jinatta Tongsibsong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
52 อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ
Dr. Sujira Ammarukleart
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
53 Mr.Kyle Marcus
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
54 อาจารย์ปิ่นทิพย์ พุ่มซ้อน
- - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
55 นางสาววริศา จันทร์ขำ
Miss.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
56 น.ส.จันทนี กันโฑ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
57 น.ส.พฤนทร สนิทมัจโร
Miss Parintorn Sanimatcharo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
58 นายมารุต สิงห์โทราช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
59 รองศาสตราจารย์อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช
Assoc. Prof. Aomtip Mekruksawanich
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
60 นายวิชิต ชมทวีวิรุตม์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
61 อาจารย์เนื้อทิพย์ คะชา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
62 นางนิภาพรรณ ใจหาญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
63 น.ส.นันทนา กะหมายสม
Miss Nantana Kamaisom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
64 อาจารย์พัชราภรณ์ บุญทามา
- - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
65 นางศิริรัตน์ ปัญญาคม
Mrs. Sirirut Punyakhom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
66 นายอาทิตย์ แฮมเมอรี่
Mr. Arthit Hamerle
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
67 นายสุวินัย อินมูล
Mr. Suwinai Inmoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
68 วรพจน์ สัตคะพันธ์คีรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
69 นางเรณูกา ภมรสูต
Mrs. Renuka Bhamornsut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
70 นายประเสริฐ วรรณรัตน์
Mr. Prasert Wannarut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
71 นางสาววิไลลักษณ์ วิชิตจิตรกุล
Miss Wilailuck Wichitjitkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
72 นางสาวศิริเพ็ญ เดโชสว่าง
Miss Siripen De
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
73 นางสาวกรองทอง สุดประเสริฐ
Miss Krongthong Sudprasert
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ข้าราชการ (11)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
Asst. Prof. Dr. Paweena Chatsungnoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
Asst. Prof. Sophin Towthirakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
Asst. Prof. Dr. Ladda Chittakuttanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
Asst. Prof. Dr. Jaruluck Ngamluck
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
5 อาจารย์พสุนิต สารมาศ
Miss. Phasunit Saramas
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
6 อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
Miss. Wilaiwan Rattanapan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
Asst. Prof. Dr. Saowalak Chaytaweep
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
Assoc. Prof. Maturose Sawangbumrung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
9 อาจารย์พีรดา ประจงการ
Mrs. Perada Pajongkarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
10 อาจารย์ดาว แสงบุญ
Miss. Dao Sangboon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
11 อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์
Miss. Watsana Srirak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
บุคคลภายนอก (5)
1 อาจารย์สุขลา จันทร์แจ่ม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
2 อาจารย์ระรินทร์ โรจนวัฒนวุฒิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
3 MissJulia Simhony
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
4 อาจารย์ธไนศวรรย์ วรรโณทัย
Mr. Tanaisawon Wannothai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
5 จิรชาติ สันต๊ะยศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
พนักงานส่วนงาน (4)
1 อาจารย์สุพิน ลักษณ์นารากุล
Miss Supin Luknarakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
2 อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
Mrs. Petcharat Srinut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
3 น.ส.พรทิพย์ จันแดง
Miss Pornthip Jundang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
4 น.ส.กนกลักษณ์ ปารมี
Miss Kanoklak Paramee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ) (1)