ความเชี่ยวชาญบุคลากร : คณะศิลปศาสตร์
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ คณะศิลปศาสตร์ จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
(General) Applied Linguistics
(จำนวน 2 คน)
Abstract Writing
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Animation
(จำนวน 1 คน)
Applied Linguistics
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. อาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน
ตำแหน่ง : อาจารย์
Business Negotiation
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ดาว แสงบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
Community - based
(จำนวน 1 คน)
1. นางฤทัยลักษมี กิจบุญชู
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
Computer Graphics
(จำนวน 1 คน)
Computer Science
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.พรทิพย์ จันแดง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Data Communication
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
English in journalism
(จำนวน 1 คน)
English Literature
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ
ตำแหน่ง : อาจารย์
Genre Analysis
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Import & Export
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ดาว แสงบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
Linguistics
(จำนวน 2 คน)
Material Design
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ดาว แสงบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
Media for development
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Programming
(จำนวน 1 คน)
Sociology
(จำนวน 2 คน)
1. นางฤทัยลักษมี กิจบุญชู
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
2. อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
ตำแหน่ง : อาจารย์
Teaching English and A Foreign Language
(จำนวน 3 คน)
Teaching Methodology
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์ดาว แสงบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล
ตำแหน่ง : อาจารย์
TV & Radio Production
(จำนวน 1 คน)
Web Design
(จำนวน 1 คน)
กระบวนการใช้สารสนเทศ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การเขียน/แปล English-Thai โดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
การเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเขียนบทความ
(จำนวน 1 คน)
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : อาจารย์
การใช้ภาษาไทยในงานวิชาการ
(จำนวน 1 คน)
การตลาดทางการท่องเที่ยว
(จำนวน 1 คน)
การปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม (Cross-Culture Interaction)
(จำนวน 1 คน)
การประชาสัมพันธ์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : อาจารย์
การแปล
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
2. อาจารย์เวลิกา มามูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวในชุมชน
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์พสุนิต สารมาศ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : อาจารย์
การพัฒนาตนเอง/การปรับตัวของวัยรุ่น
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์พีรดา ประจงการ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การวัดและประเมินผล
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อสารผ่านกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ดาว แสงบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และวัยรุ่น
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การส่งเสริมสุขภาพ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(จำนวน 1 คน)
การสอนภาษาอังกฤษ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสอนภาษาอังกฤษทั่วไป
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล
ตำแหน่ง : อาจารย์
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่ 2 หรือภาษาต่างประเทศ
(จำนวน 1 คน)
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. อาจารย์จิราภา สุภา
ตำแหน่ง : อาจารย์
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(จำนวน 1 คน)
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับสตรี แฟชั่น และของตกแต่งบ้าน
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ดาว แสงบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การออกแบบหลักสูตร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณภาพชีวิตของประชากร (ผู้สูงอายุ)
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของ กกต.
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์พสุนิต สารมาศ
ตำแหน่ง : อาจารย์
บทบาทหญิงชายในภาคการผลิต
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกันคุณภาพการศึกษา
(จำนวน 1 คน)
1. นางวิภารัตน์ สุวรรณสิงห์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประเพณี พิธีีกรรมล้านนา
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติศาสตร์สังคมไทย
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ปัญหาสังคม/จิตวิทยา
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตต่อสังคมไทย
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ดาว แสงบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ผู้สูงอายุ + โครงสร้างและสัมพันธภาพของครอบครัวไทย
(จำนวน 1 คน)
พฤติกรรมความปลอดภัยของแรงงาน + อาชีวอนามัย
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์พีรดา ประจงการ
ตำแหน่ง : อาจารย์
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พฤติกรรมเหล้าตอง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาษา และวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทย อาทิไทยใหญ่
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาษาไทย
(จำนวน 1 คน)
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาษาและวัฒนธรรม
(จำนวน 1 คน)
ภาษาศาสตร์
(จำนวน 3 คน)
1. อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
3. อาจารย์เวลิกา มามูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP)
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์ดาว แสงบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ดาว แสงบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวและภาษาอังกฤษธุรกิจ
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์ดาว แสงบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. อาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน
ตำแหน่ง : อาจารย์
แรงงานการผลิตแบบยืดหยุ่น
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจชุมชน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปวัฒนธรรม
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังคมสารสนเทศ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สารสนเทศศึกษาเบื้องต้น
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 91 คน