อาจารย์ ดร. เมธี วงศ์วีระพันธุ์
Dr. Metee Wongweerapun
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : - : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (-)   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไท

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารจิตวิทยาคลินิก   ฉบับที่ : วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 52 เล่ม 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์   ฉบับที่ : ปีที่ 58 ฉบับที่ 3/2561 หน้า 76-104

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ [0.2]
ชื่อผลงาน : ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชนบท จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล