ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
Asst. Prof. Dr. Isara Wattananapakasem
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. อาหารเพื่อสุขภาพ

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : วช.-64-006 : การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตไส้กรอกอีสานไขมันต่ำพร้อมรับประทาน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

2. 2563 : วช.-64-005 : การศึกษากระบวนการผลิตผงชาใบข้าวอ่อน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

3. 2563 : มจ.2-64-027 : การศึกษากระบวนการทำข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกต่อปริมาณสารกาบา สารประกอบฟีนอลิค และสารต้านอนุมูลอิสระ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่)

4. 2563 : วช.-64-010 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นกรอบเพื่อสุขภาพจากฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

5. 2563 : วช.-64-018 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเชิงฟังก์ชันจากจิ้งหรีด โปรตีนจิ้งหรีดและโปรตีนไฮโดรไลเตสจากจิ้งหรีดที่มีศักยภาพเชิงพานิชย์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

6. 2562 : วช.-63-010 : การพัฒนากระบวนการผงหมักปลาส้มสำเร็จรูป
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Food Research   ฉบับที่ : 4 (Suppl. 6) : 35 - 41, December 2020

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : IOP Conference Series: Earth and Environmental Science   ฉบับที่ : Vol. 756, 2021

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 18 มีนาคม 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Food Science and Technology   ฉบับที่ : 7 มกราคม 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : Food Research   ฉบับที่ : Vol.3 No.2 April 2019

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล