การพัฒนากลูโคสเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้อนุภาคเมโซพอรัสคาร์บอนร่วมกับอนุภาคนิกเกิลที่มีลักษณะต่าง ๆ
นักวิจัย :
ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ , ร้อยละความรับผิดชอบ 50 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่ดำเนินการ :
30/04/2563 - 01/10/2563
บทคัดย่อ :