การประดิษฐ์เซนเซอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคลโดยใช้นาโนเทคโนโลยีช่วยในการเสริมประสิทธิภาพสัญญาณ
นักวิจัย :
ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ , ร้อยละความรับผิดชอบ 20 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่ดำเนินการ :
30/04/2563 - 01/10/2563
บทคัดย่อ :