ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา จูมวงษ์
Asst. Prof. Jintana Joomwong
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยครูเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : OT-64-012 : สมบัติเชิงโครงสร้างกึ่งกรุปย่อยของไฮเพอร์สับสติติวชันเชิงสัมพันธ์ ที่วางนัยทั่วไปสำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (n;n)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : OT-64-013 : สมาชิกปกติทางซ้ายและทางขวาของโมนอยด์ของไฮเปอร์สับสติติวชันเชิงสัมพันธ์สำหรับระบบพีชคณิต ชนิด (2;2)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2563 : OT-64-014 : การศึกษาสมาชิก 2-โพเทนท์ ในโมนอยด์ ของไฮเพอร์สับสติติวชัน ที่วางนัยทั่วไป สำหรับ ระบบพีชคณิตชนิด (2;2)
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2562 : มจ.2-62-078 : ความสัมพันธ์กรีน บนเจนเนอรัลไลน์ ไฮเพอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบพีชคณิตชนิด((m);(n))
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

5. 2562 : มจ.2-63-067 : ความสัมพันธ์กรีนบนพรี-ไฮเพอร์สับสติติวชั่นเชิงสัมพันธ์สำหรับระบบพีชคณิต
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

6. 2562 : OT-63-022 : โมนอยด์ของฟอร์มูล่าบนเซตของเทอมเชิงเส้นชนิด(?;?') และสมาชิกนิจพล
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

7. 2561 : วท-62-127 : Linear-Hypersubstitutions for Algebraic Systems of Type ((n); (n)) and Characterization of Their Idempotent Elements
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

8. 2561 : ประกรวรรณรวมการ-62-001 : การศึกษาปัจจยที่มีผลต่อการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ เมืองปากเช
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (ประกรวรรณรวมการ)

9. 2561 : มจ.1-62-01-008 : การศึกษาและตรวจสอบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกลุ่มอาการความผิดปกติทางสรีรวิทยาของผิวเปลือกลำไย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

10. 2561 : มจ.1-62-01-008.4 : ผลของธาตุสังกะสีและโบรอนต่อคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลลำไยพันธุ์ดอที่มีอาการความผิดปกติทางสรีรวิทยาของผิวเปลือกลำไย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

11. 2561 :
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

12. 2561 :
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

13. 2561 : มจ.2-62-039 : สมาชิกปกติบนกึ่งกรุปของคู่อันดับของเทอมและเทอมเชิงสัมพันธ์ ((m);(n))
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศา

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Mathematics   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Acta Horticulturae   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล