มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 191 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 143  คน
2. ข้าราชการ  : 18  คน
3. บุคคลภายนอก  : 13  คน
4. พนักงานส่วนงาน  : 13  คน
5. อาจารย์พิเศษ  : 4  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (143)
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
Assoc. Prof. Dr. Chupong Pakpum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม
Mr. Taweesak Channgam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
Asst. Prof. Dr. Sayan Unankard
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
Asst. Prof. Dr. Nittaya Jaitanong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
Asst. Prof. Dr. Parawee Kanjanaphachoat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
6 อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
Dr. Jakkrit TeCho
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง
Asst. Prof. Dr. Tawat Soitong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
Asst. Prof. Dr. Mujalin Pholchan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
Asst. Prof. Dr. Siriporn Samutwachirawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
Asst. Prof. Dr. Chokchai Yatongchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย
Asst. Prof. Pitchayanida Khumwichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว
Asst. Prof. Dr. Paween Khoenkaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
Assoc. Prof. Dr. Theerapol Thurakitseree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม
Asst. Prof. Dr. Suparat Lithanatudom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
15 รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
Assoc. Prof. Dr. Viruntachar Kruefu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
Assoc. Prof. Dr. Dara Phusanga
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
Asst. Prof. Dr. Phetlada Kunthadee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
Asst. Prof. Dr. Sakdinun Nuntang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว
Asst. Prof. Dr. Utumporn Gunkeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
Asst. Prof. Dr. Napat Chantaramee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
Asst. Prof. Dr. Surasak Kuimalee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
22 อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
Dr. Pornpan Uttamang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
Asst. Prof. Dr. Yuppayao Kophimai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
24 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
Assoc. Prof. Dr. Thitiphan Chimsook
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
Asst. Prof. Dr. Urailuk Singthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
Asst. Prof. Dr. Pranrawee Sukhan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
27 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่
Dr. Piyatida Klumphu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
28 อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
Dr. Patcharee Kongpark
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
29 อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
Dr. Jenjira Thipcha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ
Asst. Prof. Dr. Usarat Ratanakamnuan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
Asst. Prof. Dr. Tapana Cheunbarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
Asst. Prof. Dr. Piyanuch Niamsup
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
Asst. Prof. Dr. Paweena Pumisutapon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
34 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
Assoc. Prof. Dr. Arunee Kongdee Aldred
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์
Asst. Prof. Dr. Supaporn Sangsrichan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
Asst. Prof. Dr. Snit Sitti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ราชกิจ
Asst. Prof. Dr. Manlika Ratchagit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
38 อาจารย์กัญญา บุตราช
Miss. Kanya Buttarach
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
39 อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน
Dr. Somnuek Sinthupuan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
40 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
Assoc. Prof. Dr. Wasin Charerntantanakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย
Asst. Prof. Kongkarn Dullayachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
Asst. Prof. Dr. Anakhaorn Srisaipech
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
Asst. Prof. Dr. Jerawan Patcharaprakiti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
44 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
Assoc. Prof. Dr. Kreangkri Ratchagit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
45 อาจารย์อลงกต กองมณี
Mr. Alongkot Gongmanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
Asst. Prof. Dr. Chotipa Sakulsingharoj
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม
Asst. Prof. Yaowaluck Khongtham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
Asst. Prof. Dr. Krisana Lanumteang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
49 อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
Dr. Pilasluck Sornkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
Asst. Prof. Dr. Srikanjana Klayraung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
Asst. Prof. Dr. Tanin Tangkuaram
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
Asst. Prof. Dr. Nattapol Laorodphan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
53 อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
Dr. Pichamon Limcharoenchat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
Asst. Prof. Dr. Pairote Wongputtisin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
55 รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท
Assoc. Prof. Dr. Wanchak Satsanit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
Asst. Prof. Dr. Nalin Wongkattiya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง
Asst. Prof. Dr. Kanokwan Kanchiang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
58 อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง
Dr. Nettraporn Doungsong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ
Asst. Prof. Panuwat Mekha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
60 อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
Dr. Tippapha Pisithkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
61 อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ
Dr. Payungsak Kasemsumran
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย
Asst. Prof. Dr. Chanikan Emharuethai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน
Asst. Prof. Dr. Part Pramokchon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
64 รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
Assoc. Prof. Dr. Saengtong Pongjaroenkit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
Asst. Prof. Dr. Yuwalee Unpaprom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
66 อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล
Dr. Kittikorn Hantrakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
67 อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง
Dr. Suphaporn Daothong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
68 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
Dr. Chutamas Maneewong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
69 อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
Dr. Phikul Sridarat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
70 อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
Dr. Ratchaneewan Wongprachan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
71 อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์
Mr. Attawit Changkamanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
72 อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
Mrs. Chamaiphorn Nithikadphanich
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
73 อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
Dr. Ekawit Threenet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
74 อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช
Dr. Ruttaporn Chundet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
75 อาจารย์ ดร.จิราวรรณ รอนราญ
Dr. Jirawan Ronran
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
76 อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
Dr. Sirasak Sasiwannapong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
77 อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง
Dr. Keratiya Janpong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
78 อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล
Dr. Sairoong Muangpil
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
79 อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
Dr. Kittikhun Prakrajang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
80 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์
Dr. Tawatchai Petaratip
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
81 อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ สาระไชย
Dr. Watcharin Sarachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
82 อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
Dr. Nirawan Thammakan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
83 อาจารย์ศริญณา มาปลูก
Miss. Sarinna Maplook
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
Asst. Prof. Dr. Pusit Pookmanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
85 อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
Dr. Naruemon Khemkladngoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
Asst. Prof. Dr. Siraporn Cheunbarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
87 อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
Dr. Sureeporn Sarapirom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
Asst. Prof. Dr. Ratchadaporn Puntharod
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
Asst. Prof. Dr. Supattra Wongsaenmai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
Asst. Prof. Dr. Rewadee Wongmaneerung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
Asst. Prof. Dr. Suparut Narksitipan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์
Asst. Prof. Dr. Sita Charkrit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
Asst. Prof. Dr. Vachira Choommongkol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
94 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
Assoc. Prof. Dr. Patcharee Intanoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา
Asst. Prof. Dr. Panwad Sillapawattana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
Asst. Prof. Kamonthep Mecam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก
Asst. Prof. Dr. Buraskorn Nuntadilok
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
Asst. Prof. Dr. Mayura Srikanlayanukul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
Asst. Prof. Dr. Weerinradah Tapala
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี
Asst. Prof. Dr. Wanvimol Nadee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
Asst. Prof. Dr. Tipsuda Tangtragoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
102 น.ส.สุภาพร แก้วถาวร
Miss Suphaphorn Kaewthaworn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
103 น.ส.ลภาวรรณ วรพันธุ์
Miss Lapawan Worapan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
104 น.ส.อาษิรญา อินทนนท์
Miss Asiraya Intanoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
105 นางกาญจนา จุ่มแก้ว
Mrs. Kanjana Joomkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
106 นายมาลัย เบญจวรรณ์
Mr. Malai Benchawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
107 นางสุวิมล ศิริผล
Mrs. Suwimon Siriphon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
108 ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์
Dr. Manote Tonsing
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
109 นางปราณี กันธิมา
Mrs. Pranee Kanthima
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
110 นางสุรางค์ ปัญญาดี
Mrs. Surang Panyadee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
111 นายสุรพล จิโน
Mr. Surapon Jino
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
112 นายอนุวัฒน์ คำเมืองลือ
Mr. Anuwat Khammueanglue
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
113 น.ส.ธนันณัฐ สุขแสวง
Miss Thanunnat Suksawaeng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
114 นายเรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ
Mr. Ruerngrit Tunsuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
115 น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน
Miss Boontarica Tipson
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
116 น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม
Miss Manlika Sae-lim
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
117 น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น
Miss Kuntira Chomchen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
118 น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว
Miss Preeyanuch Nortao
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
119 น.ส.แววตา ติ๊บมา
Miss Waewta Tibma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานคลังและพัสดุ
120 น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ
Miss Pawinee Chaiwut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
121 นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
Mrs. Yaowalak Phudeethip
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
122 นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น
Miss Anuchida Wongchuen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
123 ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
Miss Nitchamon Thamaragsa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
124 น.ส.พิชณิชา นิปุณะ
Miss Pichanicha Nipuna
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
125 นายพงศกร ศิริ
Mr. Phongsakorn Siri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
126 น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์
Miss Aranyaporn Chaiyasit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
127 ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์
Acting Sub Lt. Sirinapa Aiysao
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการวิชาการและวิจัย
128 นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
Mrs. Panarin Preechawattanakon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
129 นางพิมพร มะโนชัย
Mrs. Pimporn Manochai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
130 นายเจษฎาพร ด้วงชนะ
Mr. Jasasarporn Doungchana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
131 นายประทีป สุขสมัย
Mr. Prateep Sooksamai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
132 นายสกล บุญธรรม
Mr. Sakon Boontam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
133 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
Miss Rungthip Kawaree
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
134 นางวริศรา สุวรรณ
Mrs. Warissara Suwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
135 นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์
Mr. Manoch Thanomwat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
136 นายภควัตร คำสุข
Mr. Pakawat Chamsuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
137 น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล
Miss Nongkran Pongtrakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
138 น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล
Miss Jiraporn Kitikul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
139 นางเบญญาภา หลวงจินา
Mrs. Benyapha Luangjina
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
140 นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย
Miss. Jiruchaya Somboonchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
141 นายประดิษฐ์ เวียงคำ
Mr. Pradit Wiangkham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
142 นางสมใจ ประทุมเทพ
Mrs. Somjai Pratumtap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
143 น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ
Miss Chorthip Sitti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ข้าราชการ (18)
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
Assoc. Prof. Dr. Thawalrat Ratanadachanakin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
Assoc. Prof. Dr. Lakhana Watthanacheewakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
Assoc. Prof. Dr. Watee Kongbuntad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย
Assoc. Prof. Pattanapong Tianchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
Asst. Prof. Dr. Achara Kleawkla
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
Assoc. Prof. Dr. Mongkol Thirabunyanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
Assoc. Prof. Dr. Sakchai Satienperakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์รังสิต ศิริรังษี
Assoc. Prof. Rangsit Sirirangsi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
9 อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง
Dr. Somkid Deejing
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
Asst. Prof. Dr. Naunghatai Chaiarporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ
Asst. Prof. Turean Thacharoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
Asst. Prof. Dr. Chutima Kongjaroon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
Asst. Prof. Dr. Sirirat Phaisansuthichol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
Asst. Prof. Rungkarn Jaiwongya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
15 น.ส.พัชรี ยางยืน
Miss Patcharee Yangyuen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
16 น.ส.สุภาพรรณ อนุตรกุล
Miss Suphaphan Anuttarakun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
17 น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ
Miss Kritsanaphan Chantagit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
บุคคลภายนอก (13)
1 อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ
Dr. Saran Cheenacharoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สรรพ่อค้า
Asst. Prof. Dr. Sasithorn Sunphorka
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์
Asst. Prof. Dr. Wiboon Riansa-ngawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลูสิทธิ์ หิรัญสาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
6 อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร ชื่นอิ่ม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ปารัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
พนักงานส่วนงาน (13)
1 นางคนึงนิตย์ กอนแสง
Mrs. Kanungnit Konsaeng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
2 นายรชานนท์ พรหมมา
Mr. Rachanon Phromma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
3 นายนันทวัฒน์ รักษ์เผ่าสุวรรณ
Mr. Nantawat Rakphaosuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
4 นายถวิล โปธา
Mr. Tavil Potha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
5 นางดรุณี สิงห์สุข
Mrs. Daruni Singsuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริหารและธุรการ
6 นางกันยา พรหมมา
Mrs. Kanya Phromma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
7 นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์
Mr. Kriangsak Phudeethip
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
8 น.ส.วีรินทร์ภัทร์ อินทนนท์
Miss Veerinpat Intanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
9 นายธนกฤต คำวงค์ปิน
Mr. Thanakrit Khamwongpin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
10 นายจเร ตุ่นคำ
Mr. Jaray Tunkham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
11 นายกำธร มาโน
Mr. Kamtorn Mano
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
12 นายธีราวุฒิ หงษ์ฟ้อน
Mr. Teerawut Hongfon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
13 น.ส.บุษบา ลุนจันทา
Miss Budsaba Loonjanta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์ » สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์พิเศษ (4)