บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะวิทยาศาสตร์ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 103  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 93  คน
ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์ นักวิทยาศาสตร์
ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ข้าราชการ 10  คน
ปริญญาโท 37  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 31  คน
นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล นักวิทยาศาสตร์
นายเจษฎาพร ด้วงชนะ นักวิชาการศึกษา
น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล นักวิทยาศาสตร์
น.ส.พิชณิชา นิปุณะ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
นายภควัตร คำสุข นักวิทยาศาสตร์
นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม นักวิชาการพัสดุ
น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์
น.ส.ลภาวรรณ วรพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวริศรา สุวรรณ นักวิทยาศาสตร์
น.ส.แววตา ติ๊บมา หัวหน้างานคลังและพัสดุ
น.ส.สุภาพร แก้วถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
นายสุรพล จิโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุรางค์ ปัญญาดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา
น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
ข้าราชการ 6  คน
น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ นักวิชาการศึกษา
น.ส.พัชรี ยางยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.สุภาพรรณ อนุตรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี 28  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 19  คน
น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี
นางกาญจนา จุ่มแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ธนันณัฐ สุขแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน นักวิชาการพัสดุ
นางเบญญาภา หลวงจินา นักวิทยาศาสตร์
นายประดิษฐ์ เวียงคำ นักวิทยาศาสตร์
นายประทีป สุขสมัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางปราณี กันธิมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว นักวิชาการพัสดุ
นายพงศกร ศิริ นักวิชาการศึกษา
นางพิมพร มะโนชัย ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์
นายมาลัย เบญจวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ นักวิชาการศึกษา
นางสมใจ ประทุมเทพ นักวิทยาศาสตร์
นางสุวิมล ศิริผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น นักวิทยาศาสตร์
พนักงานส่วนงาน 9  คน
นายกำธร มาโน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางคนึงนิตย์ กอนแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางดรุณี สิงห์สุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายธนกฤต คำวงค์ปิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายธีราวุฒิ หงษ์ฟ้อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายนันทวัฒน์ รักษ์เผ่าสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.บุษบา ลุนจันทา นักวิทยาศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน
นายสกล บุญธรรม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
พนักงานส่วนงาน 3  คน
นางกันยา พรหมมา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นายจเร ตุ่นคำ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายถวิล โปธา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร