ความเชี่ยวชาญบุคลากร : คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ คณะวิทยาศาสตร์ จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Acceptance Sampling Technique
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Algebras
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Artificial Intelligent
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
ตำแหน่ง : อาจารย์
Bioactive compounds from mango seed kernel
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์กัญญา บุตราช
ตำแหน่ง : อาจารย์
Biomass for energy (การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตร)
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Biotechnology
(จำนวน 2 คน)
1. ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Chemical engineering (ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม, ISO)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Data Mining,Text Mining
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Data Transformation
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Database, Data Mining
(จำนวน 3 คน)
1. อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
EIA (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ena tech ที่เกี่ยวข้องกับไขมันและน้ำมัน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Environmental Biotechnology
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Environmental Impact Assissment
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Enzyme Technology
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์กัญญา บุตราช
ตำแหน่ง : อาจารย์
Evolutionary Optimization
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อลงกต กองมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์
Extracted natural Product to inhibit fungi
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fluidization (การผลิตเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบ fluidization)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Gene Cloning
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช
ตำแหน่ง : อาจารย์
Java programing
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
Material Adsorption Crystallography Spectroscopy
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Microbiological Analysis of Food
(จำนวน 1 คน)
1. ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Microbiology (diagnostic)
(จำนวน 3 คน)
1. ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Micropollutants removal (การกำจัดสารปนเปื้อนขนาดเล็กในน้ำเสีย)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Molecular Biology
(จำนวน 1 คน)
Molecular biology (การประยุกต์เทคโนโลยีระดับโมเลกุล, การสกัด DNA จาก Fuel Technology (การผลิตเชื้อเพลิง, น้ำมันปิโตรเลียม ฯลฯ)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Molecular techniques
(จำนวน 2 คน)
1. ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Organaic synthesis
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Plant Molecular Biology
(จำนวน 2 คน)
1. ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช
ตำแหน่ง : อาจารย์
Plant Science & Technology
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Probability Statistic
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ราชกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Programming
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Protein purification
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Real Analysis
(จำนวน 1 คน)
Reviewer ให้ Journal Computers and Mathematics with Applications
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ring and Modules
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Solid Waste Management (การจัดการขยะ)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tape Casting การไหลของอลูมินาสเลอรีในการขึ้นรูปด้วยเทปคาสติ้ง การวิเคราะห์การเรียงตัวของอนุภาคอลูมินาด้วยกล้องโพลาไรซิง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Waste management
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Waste utilization
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Waste Water treatment (การบำบัดน้ำเสีย)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Web Development
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเขียนโปรแกรมบนเว็บฝั่งไคลเอนต์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ รอนราญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (มือถือ)
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ รอนราญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การเขียนโปรแกรมเว็บ ASP.NET
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การจำแนกจุลินทรีย์โดยวิธีชีววิทยาโมเลกุล
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง
ตำแหน่ง : อาจารย์
การเตรียม วิเคราะห์และประยุกต์ใช้วัสดุนาโนของโลหะ
(จำนวน 1 คน)
การเตรียมการและการหาลักษณะเฉพาะของผงวัสดุประเภทอิเล็กโทรเซรามิกและตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การถ่ายยีนส์ในพืชโดยใช้อะโกรแบคทีเรียม
(จำนวน 1 คน)
การทดสอบซอฟต์แวร์
(จำนวน 2 คน)
1. รองศาสตราจารย์รังสิต ศิริรังษี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์รังสิต ศิริรังษี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ผลิตเป็นสารทางชีวภาพ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การประดิษฐวัสดุเซรามิก
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประดิษฐ์วัสดุเซรามิกทั้ง Traditional and Advance Ceramics
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับศาสตร์อื่น ๆ เช่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการเกษตร
(จำนวน 1 คน)
การประยุกต์ใช้แบคทีเรีย กรดแลคติก
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง
ตำแหน่ง : อาจารย์
การประยุกต์และพัฒนาพอลิเมอร์ทางด้านการแพทย์และทางการเกษตร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การปรับปรุงผิวของโลหะ
(จำนวน 1 คน)
การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรม
(จำนวน 1 คน)
การปรับปรุงและพัฒนาการผลิตทางชีวภาพ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การผลิตสารยับยั้งจุลินทรีย์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การพัฒนาเซลไบโอเชื้อเพลิง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ เพื่อวิเคราะห์สารทางการแพทย์, เกษตรและสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
ตำแหน่ง : อาจารย์
การพัฒนาระบบ, การวิเคราะห์ระบบ, ระบบฐานข้อมูล, การทำเหมืองข้อมูล
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
ตำแหน่ง : อาจารย์
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
ตำแหน่ง : อาจารย์
การพัฒนาและออกแบบทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
ตำแหน่ง : อาจารย์
การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การเพิ่มสมบัติพิเศษสิ่งทอนาโน
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การยิงไอออนลงบนเมล็ดข้าว (PIXE Techique, RBS)
(จำนวน 1 คน)
การแยกยีน
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การวางแผนการทดลอง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร
(จำนวน 1 คน)
การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (Management Information System : MIS)
(จำนวน 1 คน)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
(จำนวน 1 คน)
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพของโปรตีน
(จำนวน 1 คน)
การวิเคราะห์ด้วยระบบของไหล
(จำนวน 1 คน)
การวิเคราะห์โดยเทคนิคทางโครมาโทกราฟชั้นสูง เช่น GC, GCMS, LC, LCMS
(จำนวน 2 คน)
1. น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
ตำแหน่ง : อาจารย์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
(จำนวน 2 คน)
1. รองศาสตราจารย์รังสิต ศิริรังษี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์รังสิต ศิริรังษี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การวิเคราะห์สารโลหะด้วยโครมาโทกราฟ
(จำนวน 1 คน)
การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS)
(จำนวน 1 คน)
การวิจัยเชิงสังคมศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษาคุณสมบัติของสารโดยใช้เคมีเชิงคำนวณ
(จำนวน 1 คน)
การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของยีนต้านทานโรค
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การศึกษาโครโมโซมของพืช
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษาด้านเอ็นไซม์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
(จำนวน 1 คน)
การศึกษาสารในพืชสมุนไพร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอนาคต
(จำนวน 1 คน)
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
การสกัดและวิเคราะห์สารจากธรรมชาติ
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
การส่งเสริมการปลูกและทำอุตสาหกรรมสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสร้างเครื่องมือราคาถูก
(จำนวน 1 คน)
การสร้างเครื่องมือวัดสมบัติทางไฟฟ้าสำหรับเซรามิก
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสร้างเครื่องเร่งอนุภาคไอออน, พลาสมา
(จำนวน 1 คน)
การสังเคราะห์ฟิลม์บางบนโลหะ
(จำนวน 1 คน)
คณิตศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
เคมีอนินทรีย์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เคมีอินทรีย์
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
งานวิจัยด้าน Differential Equation
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุลชีววิทยา
(จำนวน 1 คน)
จุลชีววิทยาทางอาหาร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุลชีววิทยาในสัตว์
(จำนวน 1 คน)
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชีวเคมีของพืช
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เทคโนโลยีการหมัก
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารสัตว์ ได้แก่ เอนไซม์, พรีไบโอติก, สารต้านอนุมูลอิสระ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เทคโนโลยีเอนไซม์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
พันธุศาสตร์ของเซลล์สี (Cytogenetics)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มนุษย์ + สิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
1. นายพงศกร ศิริ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วัสดุศาสตร์ (การสังเคราะห์สารประเภท Electroceramics)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิจัยเชิงสังคมศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถิติประยุกต์
(จำนวน 3 คน)
สรีรวิทยาของพืช
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองเป็นห้อง Lab ที่มีมาตรฐานสากล คือ ISO/IEC 17025:2005
(จำนวน 1 คน)
1. ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 147 คน