อาจารย์ ดร. ภรต รัตนปิณฑะ
Dr. Parot Ratnapinda
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Information Science)
สถาบันการศึกษา : University of Pittsburgh

2. ปริญญาโท : Master of Science (Information Science)
สถาบันการศึกษา : University of Pittsburgh

3. ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การออกแบบเว็บไซต์
2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. วิศวกรรมสารสนเทศ
4. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. เทคโนโลยีดิจิตอล
6. เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูล
7. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
8. ปัญญาประดิษฐ์
9. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
10. ประชานศาสตร์
11. การผลิตเกมคอมพิวเตอร์
12. การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การประมวลผลแบบก้อนเมฆ
2. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
4. โมเดลความน่าจะเป็นแบบเบย์
5. การออกแบบเกม

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-052 : การศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

2. 2563 : มจ.2-64-055 : การนำบอร์ดเกมมาใช้ในการด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาสู่ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

3. 2562 : วท-63-006 : Database System for Royal Thai Orchid Plantation in Chiang Mai Province
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2561 : วท-62-140 : Smart Notification System for Detecting Fan Failure in Evaporative Cooling System of a Poultry Farm
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2561 : วท-62-139 : Implementing Information Technology and Social Media for Promoting Tourism Pongyeang Subdistrict, Chiang Mai, Thailand
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

6. 2561 : มจ.1-61-009 : ระบบฐานข้อมูลบัญชีกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้.)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล