ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง
Asst. Prof. Dr. Varaporn Sangtong
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Plant Breeding)
สถาบันการศึกษา : Iowa State University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-ปรับปรุงพันธ์พืช)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-พืชไร่นา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าว
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวก.-64-002 : การศึกษาพันธุ์และการทดสอบผลผลิตภายในสถานีของสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมมะลิแดง สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสีแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ต้านทานต่อโรคไหม้
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

2. 2563 : สวก.-64-004 : การคุ้มครองพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเหนียวหอม สีขาว(แม่โจ้12) ข้าวเจ้าหอม สีแดง (แม่โจ้ 23) และข้าวเหนียวหอม สีแดง (แม่โจ้ 24)
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

3. 2563 : สวก.-64-003 : การทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ข้าวเหนียวหอม สีขาว ไม่ไวต่อช่วงแสงและต้นเตี้ย; แม่โจ้ 6,แม่โจ้ 8 และแม่โจ้ 16
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

4. 2563 : มจ.1-63-02-006 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับคนรักสุขภาพและผู้สูงอายุโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล และปลูกคัดเลือกในระบบอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

5. 2563 : มจ.1-63-02-006.1 : การทดสอบผลผลิต การคุ้มครองพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของสายพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว หอม สีแดง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

6. 2563 : มจ.1-63-02-006.2 : การคัดเลือก ศึกษาพันธุ์ และทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้าหอม ต้านทานต่อโรคแมลงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

7. 2563 : มจ.1-63-02-006.3 : การศึกษาคุณภาพทางเคมี และการสีของเมล็ดของสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากโครงการย่อยที่ 1 และโครงการย่อยที่ 2
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

8. 2563 : มจ.1-63-02-006.7 : การแยกเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว และแบคทีเรียเอนโดไฟท์ของข้าวจากนาอินทรีย์ และนาเคมีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคข้าวอินทรีย์ด้วยชีววิธี
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

9. 2562 : สวก.-63-005 : การคุ้มครองพันธุ์ของสายพันธุ์ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวใหม่ที่หอมและไม่ไวต่อช่วงแสงและต้นเตี้ยซึ่งพัฒนาจากพันธุ์ข้าว กข 15 และขาวดอกมะลิ 105
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

10. 2561 : สวก.-62-008 : การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ที่พัฒนาได้จากพันธุ์ข้าว กข15 และ ข้าวดอกมะลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (ปีที่2)
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สวก)

11. 2561 : มจ.1-62-01-004 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสาหรับคนรักสุขภาพและผู้สูงอายุโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล และปลูกคัดเลือกในระบบอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

12. 2561 : มจ.1-62-01-004.1 : การทดสอบผลผลิต การคุ้มครองพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของสายพันธุ์ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว หอม สีแดง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

13. 2561 : มจ.1-62-01-004.2 : การคัดเลือก การศึกษาพันธุ์ การทดสอบผลผลิตหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้าหอม ต้านทานต่อโรคแมลง คุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

14. 2561 : มจ.1-62-01-004.3 : การศึกษาคุณภาพทางเคมี และการสีของเมล็ดของสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากโครงการย่อยที่ 1 และโครงการย่อยที่ 2
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

15. 2561 : มจ.1-62-01-010 : การจำแนกพันธุ์ข้าวไทยในระบบข้าวลูกผสม WA-CMS ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ เฉพาะกับยีนแก้ความเป็นหมัน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

16. 2561 : TTSF-62-001 : การควบคุมโรคข้าวโดยชีววิธีและการส่งเสริมการเจจริญของพืชด้วยแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับพืชและแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : The 12th Internation conference on Science, Techno

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 5

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : O: 2-18 – ต้นฉบับ

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : P: 2-15 – ต้นฉบบั

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5; 2561. น.7

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 2nd National Graduate Research Conference

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 4

สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร   ฉบับที่ : 46

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ความหลากหลายของลาดับเบสของยีนในวิถีการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ในข้าวไทย จากการวิเคราะห์ลาดับเบสทรานสคริปโตมและจีโนม [0.8]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับปริมาณสารลูทีนในข้าวไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 2

2. 2565 : เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่สัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานิน และสีเยื่ อหุ้ มเมล็ดของข้าวในประชากรชั่ วที่ 2 ของคู่ ผสมระหว่างพันธุ์ ปทุมธานี 1 กับก่ำน้อย [0.8]
ชื่อผลงาน : การศึกษาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับใช้คัดเลือกสีเยื่อหุ้มเมล็ดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 4

3. 2564 : กิจกรรมปฏิปักษ์ของแบคทีเรียไฟลัม Firmicutes จากไลเคน Parmotrema และอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae [0.2]
ชื่อผลงาน : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนออกไซด์ของทองแดงและสังกะสีด้วยบาซิลลัส เพื่อควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2564 : ความสามารถต้านเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากลำต้นและเมล็ดข้าว [0.2]
ชื่อผลงาน : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนออกไซด์ของทองแดงและสังกะสีด้วยบาซิลลัส เพื่อควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2562 : การถ่ายยีนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนOsB2ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าว [0.8]
ชื่อผลงาน : การถ่ายยีนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 5

6. 2562 : การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในวิถีการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์จากข้าวไทยที่มีสีเยื่อหุ้มเมล็ดต่างกัน [0.2]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับปริมาณสารลูทีนในข้าวไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2561 : Evaluation of Rc and development of Rd markers of white pericarp RD49 and red pericarp Red Hawm Thai rice varieties [0.8]
ชื่อผลงาน : DEVELOPMENT OF DNA MARKERS FOR THE SELECTION OF PERICARP COLOR IN RICE
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 5

8. 2561 : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับความหวานด้วยเทคโนโลยี Target Region Amplification Polymorphism Polymerase Chain Reaction (TRAP-PCR) ในพืชกลุ่มแตง Cucumis melo L. [0.8]
ชื่อผลงาน : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแตงไทยโดยเทคนิค RAPD และเทคนิค TRAP
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 2

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์