น.ส. บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
Miss Busabong Funjang
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบันการศึกษา : วิทยาลัยครูเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2561 : มจ.1-62-02-005 : การจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตาบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

2. 2561 : มจ.1-62-02-005.1 : การบริหารการเงินของการท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2561 : มจ.1-62-02-005.2 : การพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนและ พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมขนเชิงเกษตรแบบครบวงจรในตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2561 : มจ.1-62-02-005.3 : การพัฒนาตลาดท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรแบบครบวงจรในตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล