มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจมีทั้งหมด 116 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 55  คน
2. อาจารย์พิเศษ  : 50  คน
3. พนักงานส่วนงาน  : 6  คน
4. ข้าราชการ  : 2  คน
5. บุคคลภายนอก  : 1  คน
6. จ้างเหมา  : 1  คน
7. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ)  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (55)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
Asst. Prof. Pakorn Udomthanasansakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
2 อาจารย์ ดร.สุตาภัทร คงเกิด
Dr. Sutapat Kongkird
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต
Asst. Prof. Dr. Duangnapa Sukhahuta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
Assoc. Prof. Dr. Chaiyot Sumritsakun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์
Asst. Prof. Dr. Pattarika Maneepun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
6 อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
Mr. Non Pinngern
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
Asst. Prof. Dr. Tidarat Cholprasertsuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
Asst. Prof. Dr. Wiyada Chaiwet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
9 อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
Mr. Adisorn Sittivet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
10 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
Dr. Jakkapong Sukphan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
11 อาจารย์สุชีรา ขยาย
Miss. Sucheera Khayai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
12 อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท
Mr. Natdanai Kiewwath
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
13 อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
Dr. Prapaporn Kitdamrongtam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
14 อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ
Mr. Patyot Dechsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
15 อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
Mr. Phannawat Wanganusorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น
Asst. Prof. Dr. Ayooth Yooyen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
17 อาจารย์พิชิต สิทธิกัน
Mr. Pichit Sitthikun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
Asst. Prof. Dr. Donlaya Chaiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
19 อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง
Mrs. Orathai Dusadeedumkoeng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
Asst. Prof. Dr. Thatphong Awirothananon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
21 อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์
Dr. Panomporn Chalermwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
22 อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
Dr. Nateetip Sanpatanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
Asst. Prof. Dr. Preeda Srinaruewan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
24 อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
Dr. Winai Bangkhomned
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
25 อาจารย์พัชรินทร์ สารมาท
Mrs. Patcharin Saramath
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
Asst. Prof. Dr. Chollada Chalomklang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
Asst. Prof. Dr. Sirikul Tulasombat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
28 อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์
Dr. Ukrit Marang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
Asst. Prof. Dr. Ratchaneeya Bangmek
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
30 อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว
Miss. Amarin Keereekaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
Asst. Prof. Dr. Satha Waroonkun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ชูชื่น
Asst. Prof. Dr. Chat Chuchuen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
Asst. Prof. Dr. Kulchaya Waenkaeo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
Asst. Prof. Dr. Kunpatsawee Klomthongjaroen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร
Asst. Prof. Sophon Fongpetch
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้
Asst. Prof. Dr. Chaiwat Baimai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
37 อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
Dr. Piyawan Siriprasertsil
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
38 รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
Assoc. Prof. Dr. Jamnian Bunmark
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
39 อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
Dr. Chirayu Hantrakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
Asst. Prof. Dr. Prapassorn Vannasathid
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์
Asst. Prof. Dr. Manawin Songkroh
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม
Asst. Prof. Atchaya Paikhamnam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
Asst. Prof. Dr. Arunee Yodbutr
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
44 นายสุมิตร ชัยเขตร์
Mr. Sumit Chaikhat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
45 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
Miss Sutheera Munsaen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
46 นางยุคนธร ชำนาญ
Mrs. Yukontron Chamnan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
47 นางจิราพร ชัยเขตร์
Mrs. Jiraporn Chaikhat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
48 นางวีรนันท์ ศรีใจภา
Mrs. Veeranan Srijaipa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานคลังและพัสดุ
49 นางภาวิณี กลีบจำปา
Mrs. Pavinee Kleebjumpa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานคลังและพัสดุ
50 น.ส.สิริกร บุญฟู
Miss Sirikorn Boonfoo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
51 นางนพนิตย์ วงศ์สุ
Mrs. Nopphanit Wongsu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
52 น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง
Miss Kalunyutha Gaewmamuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
53 น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา
Miss Krittanat Sriprapha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
54 น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
Miss Busabong Funjang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
55 นายฉัตรชัย ก๋าเร็ว
Mr. Chatchai Kareaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริการวิชาการและวิจัย
อาจารย์พิเศษ (50)
1 นายศุภฤกษ์ วนพานิช
Mr. Suparerk Wanapanich
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
2 น.ส.ธิดาทิตย์ จันคนา
Miss Thidathit Chankhana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
3 นายอำพล กองเขียว
Mr. Amphol Kongkeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
4 น.ส.ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ
Miss Nattawannathorn Thaijarern
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
5 อาจารย์เจนจิรา ถาปินตา
Mrs. Chenechira Thapinta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
6 นายฉันทวัต วันดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
7 น.ส.กัลยา บุญมา
Miss Kanlaya Boonma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
8 นายยุทธนา นิลสกุล
Mr. Yuttana Nilsakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
9 อาจารย์รัชดา แดงจำรูญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
10 อาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร
Miss Tidtiporn Tidtichumrernporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
11 น.ส.สนธยา เอี่ยมซิ้ว
Miss Sonthaya Aiamsio
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
12 นายวัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่
Mr. Wacharapong Na Chiangmai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
13 ดร.กิตติ รัตนราษี
Dr. Kitti Rattanarasri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
14 ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์
Dr. Pinpinut Narunakboonsup
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
15 นายพีรพล พวงเกตุแก้ว
Mr. Peerapol Poungkatkaow
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
16 นายรังสรรค์ มีประดิษฐ์
Mr. Rangsan Meepradit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
17 นางกิรณา ยี่สุ่นแซม
Mrs. Kirana Yeesoonsam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
18 นายปฐมชัย กรเลิศ
Mr. Pathomchai Kornlert
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
19 นายอรัณพงศ์ ทนันไชย
Mr. Aranphong Thananchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
20 อาจารย์ขวัญสุรางค์ ขำแจง
Miss Khuansurang Khumjang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
21 น.ส.เกษรา เรือนกุณา
Miss Ketsara Ruankuna
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
22 นายปุริม ศรีสวัสดิ์
Mr. Purim Srisawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
23 น.ส.พัชราภรณ์ พรหมมินทร์
Miss Phatcharaphon Prommin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
24 นางศุภลักษณ์ จงชานสิทโร
Mrs. Supaluck Jongcharnsittho
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
25 นายทศพร ไชยประคอง
Mr. Thodsaporn Chaiprakond
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
26 น.ส.ทิวา คงผอม
Miss. Tiwa Kongphom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
27 อาจารย์ละเอียด ศรีหาเหง่า
Mrs. Laiad Srihagao
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
28 อาจารย์สุพจน์ คำมะนิด
Mr. Supot Kammanid
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
29 น.ส.หฤทัย ฮั่นตระกูล
Miss. Haruthai Huntrakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
30 นางขวัญวิมล เดชกุล
Mrs. Khuanwimon Dechkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
31 อาจารย์จำเริญ เขื่อนแก้ว
Mr. Chamroen Khuankaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
32 นายชัยวัฒก์ ตรียานุรักษ์
Mr. Chaiwat Treeyanurux
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
33 น.ส.กัลย์ธีรา สุทธิญาณวิมล
Miss. Kanteera Sudtiyanwimon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
34 อาจารย์จิรเดชา วันชูเพลา
Mr. Jiradacha Wunchuplow
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
35 อาจารย์สรศักย์ ศรีจันทร์ดร
Mr. Sorasak Srichandorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
36 อาจารย์กมลวรรณ ศิริจันทร์ชื่น
Miss Kamonwan Sirichanchuen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
37 อาจารย์ธิดารัตน์ ปันทุราภรณ์
Miss Thidarat Punthuraporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
38 อาจารย์อังศุมาลิน จงสถาพรทรัพย์
Miss Angsumalin Chongsathapornsap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
39 น.ส.โชษิตา จิตใหญ่
Miss Chosita Jityai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
40 อาจารย์พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ
Mr. Pruksa Pungjitprapai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
41 อาจารย์กฤช สิทธิวางค์กูล
Mr. Krit Sitivangkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
42 อาจารย์ดารกา พลัง
Miss Daraka Palung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
43 อาจารย์กุลยา อุปพงษ์
Miss Kullaya Uppapong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
44 อาจารย์ทิพย์วรรณ ทนันไชย
Miss Tipwon Tananchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
45 น.ส.รัตติกาล กันทาปวง
Miss Ruttikan Kantapuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
46 นายสรณ โภชนจันทร์
Mr. sarana Phochanachan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
47 น.ส.หทัยรัตน์ พูนลาภทวี
Miss Hathairat Poonlarptawee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
48 น.ส.อัมพวัน นันทขว้าง
Miss Amphawan Nanthakhwang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
49 น.ส.วชิราภรณ์ บุญประดับ
Miss Whachiraporn Boonpradub
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
50 ดร.กนกอร แก้วประภา
Dr. Kanok-on Kaewprapa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
พนักงานส่วนงาน (6)
1 นายบุญดี คงทรัพย์สินสิริ
Mr. Boondee Khongsupsinsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาศรี ใจกันทา
Miss Prapasri Jaikanta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
3 นายเจษฎา ทรายกันคำ
Mr. Jedsada Saikankum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริหารและธุรการ
4 น.ส.ฉวีวรรณ ธงงาม
Miss Chaweewan Thongngarm
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
5 นางภาวิณี จีปูคำ
Mrs. Pawini Jeepukum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
6 นายขวัญชัย สุขถา
Mr. Kwanchai Sukta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ » สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ข้าราชการ (2)
บุคคลภายนอก (1)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
จ้างเหมา (1)
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ) (1)