บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะบริหารธุรกิจ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 37  คน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณ) 1  คน
Dr.Samuel Kwesi Dunyo ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย 30  คน
ข้าราชการ 2  คน
บุคคลภายนอก 1  คน
อาจารย์พิเศษ 3  คน
ปริญญาโท 46  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 22  คน
น.ส.กฤตาณัฐ ศรีประภา นักวิชาการศึกษา
นางจิราพร ชัยเขตร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นางนพนิตย์ วงศ์สุ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
น.ส.บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง นักวิชาการศึกษา
นางภาวิณี กลีบจำปา นักวิชาการพัสดุ
นางยุคนธร ชำนาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวีรนันท์ ศรีใจภา หัวหน้างานคลังและพัสดุ
น.ส.สิริกร บุญฟู นักวิชาการศึกษา
นายสุมิตร ชัยเขตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์พิเศษ 23  คน
นางขวัญวิมล เดชกุล อาจารย์พิเศษ
น.ส.โชษิตา จิตใหญ่ อาจารย์พิเศษ
นายทศพร ไชยประคอง อาจารย์พิเศษ
น.ส.ทิวา คงผอม อาจารย์พิเศษ
นายศุภฤกษ์ วนพานิช อาจารย์พิเศษ
น.ส.สนธยา เอี่ยมซิ้ว อาจารย์พิเศษ
นายสรณ โภชนจันทร์ อาจารย์พิเศษ
น.ส.หฤทัย ฮั่นตระกูล อาจารย์พิเศษ
นายอรัณพงศ์ ทนันไชย อาจารย์พิเศษ
พนักงานส่วนงาน 1  คน
น.ส.ฉวีวรรณ ธงงาม นักวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี 11  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 3  คน
น.ส.กาลัญญุตา แก้วมาเมือง หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นายฉัตรชัย ก๋าเร็ว นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จ้างเหมา 1  คน
น.ส.ปริญญา สุนันต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
อาจารย์พิเศษ 2  คน
พนักงานส่วนงาน 5  คน
นายขวัญชัย สุขถา นักวิชาการศึกษา
นายเจษฎา ทรายกันคำ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายบุญดี คงทรัพย์สินสิริ นักบริหารงานอาคารสถานที่
ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาศรี ใจกันทา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางภาวิณี จีปูคำ นักวิชาการศึกษา