ความเชี่ยวชาญบุคลากร : คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ คณะบริหารธุรกิจ จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Application Development
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์พิชิต สิทธิกัน
ตำแหน่ง : อาจารย์
BI (Business Intelligence)
(จำนวน 2 คน)
CMRU-SML โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบทและชุมชนเมือง
(จำนวน 2 คน)
Competency
(จำนวน 1 คน)
Computer Science
(จำนวน 1 คน)
Consumer Study
(จำนวน 1 คน)
Data Warehouse & Data Mining
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์พิชิต สิทธิกัน
ตำแหน่ง : อาจารย์
Database, Data Mining
(จำนวน 3 คน)
Farm Management
(จำนวน 1 คน)
Java, PHP, CMS
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
MCS โครงการผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 1 คน)
MEL ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่
(จำนวน 1 คน)
Software Engineering
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.สุธีรา หมื่นแสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Web Design
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
Web Development
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์พิชิต สิทธิกัน
ตำแหน่ง : อาจารย์
กระบวนการจัดการความรู้ในการผลิตลำไยนอกฤดูกาล วิธีการตัดแต่งกิ่งของเกษตรกร ต.น้ำเด่น อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
(จำนวน 1 คน)
การเงิน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการการเงินและการบัญชี
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการการตลาด
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการการตลาดเกษตรอินทรีย์
(จำนวน 2 คน)
การจัดการความรู้
(จำนวน 1 คน)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(จำนวน 1 คน)
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการสร้างเครือข่าย
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การจัดการเชิงผู้ประกอบการ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการตลาดธุรกิจ SME/ ธุรกิจชุมชน
(จำนวน 1 คน)
การจัดการทางการตลาด
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการธุรกิจชุมชน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการระบบสารสนเทศ
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การจัดการองค์ความรู้
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์พัชรินทร์ สารมาท
ตำแหน่ง : อาจารย์
การตลาด
(จำนวน 1 คน)
การตลาดเกษตร
(จำนวน 2 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การตลาดบริการ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การบริหารการเงินและการลงทุน
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การบริหารต้นทุน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประเมินผลในองค์กรต่าง ๆ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับศาสตร์อื่น ๆ เช่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการเกษตร
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรของอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่
(จำนวน 1 คน)
การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน
(จำนวน 1 คน)
การพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวางแผนการตลาด
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์พัชรินทร์ สารมาท
ตำแหน่ง : อาจารย์
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุนในกิจกรรมภายใน Value Chain
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การสร้างเครือข่ายชุมชน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสร้างแบรนด์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การออกแบบระบบฐานข้อมูลทางการเกษตร
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการ
(จำนวน 1 คน)
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
(จำนวน 1 คน)
ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธุรกิจระหว่างประเทศ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร
(จำนวน 1 คน)
เศรษฐมิติและเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เศรษฐศาสตร์การเงิน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 68 คน