ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทริกา มณีพันธ์
Asst. Prof. Dr. Pattarika Maneepun
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา(การบริหารธุรกิจ-การตลาด))
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. ปริญญาโท : Master of Business Administration (Marketing)
สถาบันการศึกษา : Southeastern University

3. ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4. ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : 0.2-64.9 : การตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

2. 2563 : 0.2-64.14 : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ประกอบการและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้บริการลานกางเต็นท์และโฮมสเตย์ในอาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

3. 2563 : 0.2-64.16 : กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของสถานีบริการน้้ามันอิสระในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2562 : 0.2-63.9 : กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขายเบียร์ จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2562 : 0.2-63.18 : ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบสนีกเกอร์ทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2562 : 0.2-63.22 : การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2562 : 0.2-63.23 : การยอมรับระบบแอพพลิเคชั่น A-Mobile ในการทำธุรกรรมทางการเงินของ Smart Farmer ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

8. 2562 : 0.2-63.27 : การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2562 : 0.6-63.1 : โมเดลธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

10. 2561 : มจ.2-62-018.2 : การเตรียมความพร้อมความเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรปลอดภัยตำบลป่าไผ่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

11. 2561 : มจ.2-62-018.3 : การสร้างมูลค่าและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดภัยของชุมชนตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

12. 2561 : OT-62-023 : แนวทางการพัฒนากลยุทธิ์การตลาดของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ประกอบการและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้ บริการลานกางเต็นท์และโฮมสเตย์ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้บริการลานกางเต้นท์และโฮมสเตย์ของผู้ประกอบการในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 110 – 150 ซีซี ผ่านผู้ประกอบการอิสระ จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 110 – 150 ซีซี ผ่านผู้ประกอบการอิสระ จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2563 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กระเทียมปลอดภัยของผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กระเทียมปลอดภัยของผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2563 : โมเดลธุรกิจของธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : โมเดลธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2562 : กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสหกรณ์ร้านค้าสันป่าตอง ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค [0.2]
ชื่อผลงาน : กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสหกรณ์ร้านค้าสันป่าตอง ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2562 : การตลาดทางเลือกของเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์ระดับพรีเมียมเพื่อเจาะกลุ่มเมโทรเซ็กส์ซวล ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : การตลาดทางเลือกของเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์ระดับพรีเมียมเพื่อเจาะกลุ่มเมโทรเซ็กส์ซวล ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล