ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาณวิน สงเคราะห์
Asst. Prof. Dr. Manawin Songkroh
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ-ภาคภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. ปริญญาโท : Master of Business Administration (Finance)
สถาบันการศึกษา : Golden Gate University

3. ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : 0.2-64.5 : การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการพิการในเขตภาคเหนือที่ประสบความสำเร็จ
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

2. 2562 : มจ.2-63-053 : ปัจจัยและรูปแบบการใช้งานบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้ขายซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรอินทรีย์และผู้บริโภคของกาดแม่โจ้ 2477
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

3. 2562 : มจ.2-63-083 : ทัศนคติของบุคลากรต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ความเป็นนานาชาติ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะบริหารธุรกิจ)

4. 2562 : 0.2-63.14 : การวางแผนกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

5. 2562 : 0.4-62.5 : Internal Rate of Return of Selected SET Stock in 2019
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

6. 2562 : 0.4-62.6 : Stock Valuation by Applying Warren, Fisher and Gordon’s Method of Selected SET Stocks in 2019
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

7. 2561 : OT-62-024 : การพัฒนาแอปพลิเคชั่นการสอนภาษาอังกฤษเลทเซินวัน ฟอร์ คิดส์ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ กสทช.   ฉบับที่ : 5

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการพิการในเขตภาคเหนือที่ประสบ ความสาเร็จ [0.2]
ชื่อผลงาน : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการที่คนพิการพึงมี
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2561 : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา: ผ้าทอไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย [0.2]
ชื่อผลงาน : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา: ผ้าทอชาวไทลื้อ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล