มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 919 รองอธิการบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ - ไม่ระบุ ข้าราชการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สห ตุลพงศ์ - ไม่ระบุ ข้าราชการบำนาญ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก
5. ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
6. นายสุกฤษฏ์ พรหมสารา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคคลภายนอก
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
8. รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ บุคคลภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ
9. นางสาวชื่นนภา แก้วสุรินทร์ ไม่ระบุ บุคคลภายนอก
10. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง บุคคลภายนอก ข้าราชการ
11. นายประวิทย์ ตัณฑ์ทวี บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
12. นายยงยุทธ ชอบทำดี บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
13. ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
14. นายสมิต ทวีเลิศนิธิ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
15. นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
16. นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
17. ดร.อำนวย ยศสุข บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
18. นางรัตนากร ศิริรัตน์ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
19. นายนพนธ์ นิธิธวัชพงศ์ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
20. นางแววดาว ลิ้มเล็งเลิศ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
21. นายอินสม ปัญญาโสภา บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
22. นายประเทือง เชียงแรง บุคคลภายนอก ข้าราชการ
23. นายชัยทัต ชนานนท์ธวัช บุคคลภายนอก ข้าราชการ
24. นายอนุชา ดำรงมณี บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
25. ดร.องอาจ กิตติคุณชัย บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
26. ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
27. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
28. ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
29. ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
30. พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิต มะลิสุวรรณ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
32. รองศาสตราจารย์น.สพ. วิโรจน์ จันทรัตน์ - รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ศิริสะอาด - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ
34. รองศาสตราจารย์ จรัส กาใหญ่ - รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ
35. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก
36. Professor Dr.Zosimo Montemayor Battad - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
37. รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
38. รศ.ดร.คมสัน สุริยะ - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
39. ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
40. ดร.พินิจ กิจขุนทด - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
41. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
42. -Manat_k - - ไม่ระบุ ข้าราชการบำนาญ
43. Dr.Krisna Rungruangsak Torrissen - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
45. พระ ดร.ฐาณี ฐิตวิริโย - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
46. ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
47. ดร.วันนิวัติ ปันสุวงค์ - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
48. Mr.Chin-Fa Tsai Chin-Fa Tsai - อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
49. สหกรณ์ออมทรัพย์ แม่โจ้ - บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
50. นายไพรัช โตวิวัฒน์ - กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
51. นายจักริน วังวิวัฒน์ - กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
52. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ - กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
53. นายโชติโรจน์ วงศ์วรรณ - กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
54. นายวรวัชร ตันตรานนท์ - กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก
55. นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ - กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก
56. ดร.สู่บุญ วุฒิวงศ์ - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก
57. นายณัฐ คงรอด - บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก
58. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก
59. ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก
60. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก
61. ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก
62. ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก
63. อาจารย์ ขนิษฐา ดวงสงค์ - อาจารย์ ข้าราชการ
64. รองศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มศักดิ์ ศิริวรรณ - รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ
65. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ ศกุนรักษ์ - รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบำนาญ
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1. นายสุรพล วัฒนโยธิน 049 ผู้เชี่ยวชาญ . พนักงานราชการ
2. นายจรัญ ยิ้มสินสมบูรณ์ 095 ผู้เชี่ยวชาญ . พนักงานราชการ
กองกลาง
1. นางประนอม จันทรังษี ข251 ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสภาพนักงาน
1. น.ส.สุนัดดา สัตตวัตรกุล 040 หัวหน้างานสภาพนักงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายวรภาส ปูระณะพงษ์ 859 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี 997 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานประสานงาน
1. นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน 441 หัวหน้างานประสานงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายมนตรี อนันต์ 394 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายจรัส เกิดโพชา ล048 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานประชุม
1. นางพัชรี คำรินทร์ 065 หัวหน้างานประชุม หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 700 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 713 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ 739 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์ 087 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานราชการ
6. น.ส.อำไพ บัวลอย 269 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานอำนวยการ
1. น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง ข219 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.รลิสฐิตา ถมทอง 1000 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายจักรพันธ์ อารีศรีสม 1095 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.วิไลวรรณ ธงงาม 140 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์ 141 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางสิริพูน มณี 142 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. ว่าที่ ร.ต.ภาวิต แก้วมา 258 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. น.ส.ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์ 259 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. น.ส.พนิตนันท์ อินทราวุธ 261 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ 313 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. น.ส.ภิญญาพัตร์ ทองงาม 477 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ 481 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. นางกาญจนา ถาแก้ว 517 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. นายกมล กล่อมมิตร 715 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. น.ส.ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม 830 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. นายอาจันทร์ อยู่นาน 841 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. น.ส.เบญจพร ปานดี 999 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
กองการเจ้าหน้าที่
1. นายธนภัทร ปัญญาวงค์ 134 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
1. น.ส.มยุรี แก้วประภา 151 หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง 1162 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ 252 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ 440 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก 521 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม 850 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานทะเบียนประวัติ
1. น.ส.ภัคจิรา วิจิตร 106 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสาวิตรี ใคร้มา 439 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายวารินทร์ ขินแก้ว 511 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ละออศิริ พรหมศร 583 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. น.ส.ศรินรา ภีระคำ ข370 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสมาน บุญทาคำ 254 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร 726 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสวัสดิการ
1. นายสุชาติ จันทร์แก้ว 150 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.หยาดพิรุณ ทองงาม 1079 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางนิรมล ทองทิพย์ 178 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
กองคลัง
1. น.ส.นีร เรียนกุนา ข389 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายทศพงษ์ ดีอินทร์ - ไม่ระบุ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
3. นายพีรพล จิตติวงศ์ - ไม่ระบุ ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
งานอำนวยการ
1. นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ ข271 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ดุษฎี ดวงบาล 138 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 181 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ 184 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.บายศรี สุขจิตต์ 714 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา 039 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
งานบริหารการเงิน 1
1. น.ส.สวิตตา สิงห์คำ 018 หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางจันทนา สุวรรณดุก 080 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางกาญจนา วงศ์สวย 155 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี 251 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.วิรัมภา วงศ์ชารี 269 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางธนาภา โพธิ 270 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางพิชญา พิศชวนชม 271 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นางสุพรรณ์ ดวงบาล 448 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นางสุพรรษา ยอดคำ 584 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.วิลาสินี ศิริ 729 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ 973 นักว