วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ข382 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง 498 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล 1024 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ 1143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ 804 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. Dr.Rameshprabu Ramaraj 764 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ข382 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ 1022 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ 1023 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร 1142 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ 497 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา 525 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ 674 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์ 748 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ 805 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี 806 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล 930 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน 931 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ ข473 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
1. นางผ่องรักษ์ ยศเดช ข323 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ 765 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.อัญชลี สายเขียว 1077 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายชลัมพล ธารารักษ์ 1152 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายนักรบ กลัดกลีบ 760 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นางจิราพร ดุษฎี 613 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่ 1165 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว 868 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายธนชาต มหาวัน 187 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1. น.ส.โสภา หาญยุทธ 169 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน