มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีทั้งหมด 29 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 27  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (27)
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
Assoc. Prof. Dr. Chawaroj Jaisin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
Asst. Prof. Dr. Parin Khongkrapan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
Asst. Prof. Dr. Rotjapun Nirunsin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
Asst. Prof. Dr. Sulaksana Mongkon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
Asst. Prof. Dr. Jutaporn Chanathaworn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
6 รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
Assoc. Prof. Dr. Akarin Intaniwet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
Asst. Prof. Dr. Natthawud Dussadee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
Asst. Prof. Dr. Thongchai Maneechukate
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
Asst. Prof. Dr. Sarawut Polvongsri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
Asst. Prof. Dr. Nigran Homdoung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
Asst. Prof. Dr. Kittikorn Sasujit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
Asst. Prof. Dr. Yingrak Auttawaitkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
13 อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
Dr. Pakamon Pintana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
Assistant Professor Dr. Tanate Chaichana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15 อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
Dr. Natthanicha Sukasem
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
16 Dr.Rameshprabu Ramaraj
Dr. Rameshprabu Ramaraj
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
17 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
Assoc. Prof. Dr. Nattaporn Chaiyat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์
Asst. Prof. Dr. Churat Thararux
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ
Asst. Prof. Sermsuk Buochareon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
20 นายนักรบ กลัดกลีบ
Mr. Nakrob Kladkleeb
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
21 น.ส.อัญชลี สายเขียว
Miss Unchalee Saikeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
22 น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ
Miss Kamoldara Reansuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
23 นายชลัมพล ธารารักษ์
Mr. Chalumpol Trararak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
24 นางผ่องรักษ์ ยศเดช
Mrs. Pongruk Yotdej
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
25 นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว
Mrs. Pensiri Norkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน » งานบริหารและธุรการ
26 น.ส.นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่
Miss Nongyao Tejamai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน » งานบริหารและธุรการ
27 นางจิราพร ดุษฎี
Mrs. Jiraporn Dusadee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน » งานบริหารและธุรการ
พนักงานส่วนงาน (2)