ความเชี่ยวชาญบุคลากร : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Agricultural Waste Combustion and Gasification
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Automotive Engineering
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Biodiesel
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Biomass
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Biomass for energy (การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตร)
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Energy saver
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
ตำแหน่ง : อาจารย์
Engineer Auditory
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Engineer Technology
(จำนวน 3 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
ตำแหน่ง : อาจารย์
Renewable Energy
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Renewable Engineer
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Rural Technology
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Water and Wastewater Treatment
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 18 คน