บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 18  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 18  คน
Dr.Rameshprabu Ramaraj อาจารย์
ปริญญาโท 7  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 7  คน
น.ส.กมลดารา เหรียญสุวรรณ นักวิชาการศึกษา
นางจิราพร ดุษฎี หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายชลัมพล ธารารักษ์ นักวิทยาศาสตร์
น.ส.นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่ นักวิชาการพัสดุ
นายนักรบ กลัดกลีบ นักวิชาการเกษตร
น.ส.อัญชลี สายเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี
ปริญญาตรี 3  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 2  คน
นางผ่องรักษ์ ยศเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
น.ส.โสภา หาญยุทธ นักวิชาการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายธนชาต มหาวัน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร