มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 9 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 9  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (9)
1 น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร
Miss Nualnit Pinnikorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย » กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
2 นางสรัญญา อาษาไชย
Mrs. Sarunya Arsachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย » กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย » งานอำนวยการ
3 นางโยษิตา กาญจนคงคา
Mrs. Yosita Kanjanakongkha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย » กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย » งานอำนวยการ
4 น.ส.สุพรรณี วิต่า
Miss Supannee Wita
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย » กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย » งานอำนวยการ
5 นายปริญญา อินทรเทพ
Mr. Parinya Intharathep
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย » กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย » งานจัดการประชุม
6 น.ส.เมธิณี วันดี
Miss Methinee Wandee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย » กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย » งานจัดการประชุม
7 น.ส.อัจฉรียา โมฬีกูล
Miss Atchareeya Moleekoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย » กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย » งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล
8 นางเพ็ญนภา กันทะตา
Mrs. Pennapa Kanthata
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย » กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย » งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล
9 น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี
Miss Pannarat Tantiseri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย » กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย » งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล