สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1. น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร ข208 ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. นางสรัญญา อาษาไชย 149 หัวหน้างานบริหารและธุรการ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.สุพรรณี วิต่า 711 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางโยษิตา กาญจนคงคา 861 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานจัดการประชุม
1. น.ส.เมธิณี วันดี 581 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายปริญญา อินทรเทพ 710 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล
1. นางเพ็ญนภา กันทะตา ข257 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อัจฉรียา โมฬีกูล 516 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี 802 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวิเคราะห์และสารสนเทศ