บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาโท 6  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 6  คน
นายปริญญา อินทรเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.เมธิณี วันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสรัญญา อาษาไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.สุพรรณี วิต่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.อัจฉรียา โมฬีกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปริญญาตรี 3  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 3  คน
น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเพ็ญนภา กันทะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป