ความเชี่ยวชาญบุคลากร : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(จำนวน 1 คน)
1. น.ส.พรรณรัตน์ ตันติเสรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 1 คน