ความเชี่ยวชาญบุคลากร : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Community - based
(จำนวน 1 คน)
Computer Science
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Image Analysis technology
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Information Technology
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Media for development
(จำนวน 1 คน)
Resource management
(จำนวน 1 คน)
Web Design
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการวิทยุ
(จำนวน 1 คน)
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
(จำนวน 1 คน)
การจัดรายการโทรทัศน์
(จำนวน 1 คน)
การบริหารองค์กร
(จำนวน 1 คน)
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประชาสัมพันธ์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การประชาสัมพันธ์/การรณรงค์
(จำนวน 1 คน)
การประพันธ์เพลง
(จำนวน 1 คน)
การประยุกต์ใช้ GIS และ Remote Sensing เพื่อการวางแผนและการจัดทรัพยากร
(จำนวน 1 คน)
การผลิตรายการวิทยุ
(จำนวน 1 คน)
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
(จำนวน 1 คน)
การพัฒนาบุคลากร
(จำนวน 1 คน)
การวิจัย
(จำนวน 1 คน)
โทรทัศน์การเกษตร
(จำนวน 1 คน)
ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ง และป่าชายเลน
(จำนวน 1 คน)
สารคดีการท่องเที่ยว
(จำนวน 1 คน)
สื่อสารการเกษตร
(จำนวน 1 คน)
สื่อสารพัฒนาการ
(จำนวน 1 คน)
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 25 คน