คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1. อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล 543 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายพงษ์ชัยยุทธ กองสถาน บุคคลภายนอก ลูกจ้างโครงการ
3. อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล 1138 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาวรรณ อาชาเพ็ชร 546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. อาจารย์มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ 547 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ 548 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม 551 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางศิริพรรณ ขยัน ข405 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.อุรัชชา สุวพานิช 730 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.กะรัต เทพศิริ 877 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์ 505 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ณัฎทญา ภิรอด 553 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายทศพร ทองบ่อ 757 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.เพียรสว่าง บูชา 487 หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายสมพร เกตุตะคุ 239 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายนพพร สุนะ 756 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย