คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายบุญส่ง นาคภู่ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
2. นายแพทย์การันตร์ วงศ์ปราการสันติ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
3. นายพงษ์ชัยยุทธ กองสถาน บุคคลภายนอก ลูกจ้างโครงการ
4. นายเชวง ไชยวรรณ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
5. อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล 1138 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร 546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ 547 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ 548 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม 551 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางศิริพรรณ ขยัน ข405 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.กะรัต เทพศิริ 877 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์ 505 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ณัฎทญา ภิรอด 553 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายทศพร ทองบ่อ 757 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.เพียรสว่าง บูชา 487 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. น.ส.อุรัชชา สุวพานิช 730 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายสมพร เกตุตะคุ 239 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายนพพร สุนะ 756 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย