คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล 1138 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล 264 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา 545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายเชวง ไชยวรรณ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
5. น.ส.ณัฐนันท์ อินแถลง อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
6. นายวรนัย ไชยวงศ์ญาติ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
7. น.ส.ชมพูนุท วุฒิมา อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
8. นายอชิรวิทย์ วรรณโณภาส อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
9. นายพชร ตันจริยานนท์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
10. นายวิชชากรณ์ คุณยศยิ่ง อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
11. นายพิชญ์ วิทยารัฐ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
12. นายปรัชญา เขื่อนแก้ว อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
13. นายฉัตรชัย สุขอนันต์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
14. นายธนกฤษ ทาโน อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
15. นายฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
16. น.ส.ปิยวรรณ ไชยวิเศษกุล อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
17. นายมัฆวาน บุญวงศ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
18. นายบัณฑิตย์ วัฒนกสิวิชช์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
19. นายธนัยนันท์ โคตรคำ เจ้าหน้าที่ จ้างเหมา
20. นายพัศกรจรัส คำแดง เจ้าหน้าที่ จ้างเหมา
21. นางสาวธนพร จุ่นนาค เจ้าหน้าที่ จ้างเหมา
22. นายแพทย์การันตร์ วงศ์ปราการสันติ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
23. นายฌาญวิทย์ วัฒนะ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
24. นายพงษ์ชัยยุทธ กองสถาน บุคคลภายนอก ลูกจ้างโครงการ
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร 546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
26. อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ 547 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
27. อาจารย์ ดร.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ 548 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
28. อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม 551 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางศิริพรรณ ขยัน ข405 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.กะรัต เทพศิริ 877 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์ 505 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ณัฎทญา ภิรอด 553 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายทศพร ทองบ่อ 757 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.เพียรสว่าง บูชา 487 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. น.ส.อุรัชชา สุวพานิช 730 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายสมพร เกตุตะคุ 239 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายนพพร สุนะ 756 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย