บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 3  คน
ปริญญาโท 15  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 15  คน
น.ส.กะรัต เทพศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายนพพร สุนะ นักวิชาการศึกษา
น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ นักวิชาการศึกษา
น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย นักวิชาการศึกษา
นางศิริพรรณ ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น.ส.อุรัชชา สุวพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปริญญาตรี 3  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 3  คน
น.ส.ณัฎทญา ภิรอด นักวิชาการเงินและบัญชี
นายทศพร ทองบ่อ นักวิชาการพัสดุ
น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี