บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 6  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 6  คน
ปริญญาโท 12  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 12  คน
น.ส.กะรัต เทพศิริ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายนพพร สุนะ นักวิชาการศึกษา
น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ นักวิชาการศึกษา
น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
นางศิริพรรณ ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น.ส.อุรัชชา สุวพานิช หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
ปริญญาตรี 3  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 3  คน
น.ส.ณัฎทญา ภิรอด นักวิชาการเงินและบัญชี
นายทศพร ทองบ่อ นักวิชาการพัสดุ
น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ