มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสารมีทั้งหมด 44 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 21  คน
2. อาจารย์พิเศษ  : 18  คน
3. จ้างเหมา  : 3  คน
4. ลูกจ้างโครงการ  : 1  คน
5. ข้าราชการบำนาญ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (21)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
Asst. Prof. Dr. Napat Ruangnapakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล
Asst. Prof. Peerawich Phaknonkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร
Asst. Prof. Dr. Napawan Archaphet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
4 อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
Miss Witchaya Khotarathititham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
5 อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์
Dr. Mantana Phaksuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
6 อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล
Dr. Sujittra Kaewseenual
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
7 อาจารย์ ดร.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์
Dr. Pakawich Damrongkiattisak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
Asst. Prof. Piriya Kanjanakongkha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
Asst. Prof. Kringkarn Jaroenkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
10 อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
Mrs. Uthaiwan Sriwichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
11 นางศิริพรรณ ขยัน
Mrs. Siriphan Khayan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
12 น.ส.กะรัต เทพศิริ
Miss Karat Thepsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริหารและธุรการ
13 น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์
Miss Premjith Tepanont
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานคลังและพัสดุ
14 น.ส.ณัฎทญา ภิรอด
Miss Nattaya Pirod
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานคลังและพัสดุ
15 นายทศพร ทองบ่อ
Mr. Thossaporn Tongbor
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานคลังและพัสดุ
16 น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ
Miss Phatchareeya Kaisuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
17 น.ส.เพียรสว่าง บูชา
Miss Piansawang Boocha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
18 น.ส.อุรัชชา สุวพานิช
Miss Auracha Suwaphanich
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริการวิชาการและวิจัย
19 นายสมพร เกตุตะคุ
Mr. Somphorn Kettakhu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
20 นายนพพร สุนะ
Mr. nopporn Suna
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
21 ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
Dr. Wattanapong Maifaey
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์พิเศษ (18)
1 นายแพทย์การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
2 อาจารย์วีระพันธุ์ สุภานันต์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
3 นายฉัตรชัย สุขอนันต์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
4 นายปรัชญา เขื่อนแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
5 นายพิชญ์ วิทยารัฐ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
6 นายวิชชากรณ์ คุณยศยิ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
7 นายพชร ตันจริยานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
8 นายอชิรวิทย์ วรรณโณภาส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
9 น.ส.ชมพูนุท วุฒิมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
10 นายฌาญวิทย์ วัฒนะ
Mr. Chanwit Wathana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
11 นายวรนัย ไชยวงศ์ญาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
12 น.ส.ณัฐนันท์ อินแถลง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
13 นายเชวง ไชยวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
14 นายบัณฑิตย์ วัฒนกสิวิชช์
Mr. Phudit Watanakasivich
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
15 นายมัฆวาน บุญวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
16 น.ส.ปิยวรรณ ไชยวิเศษกุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
17 นายฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
18 นายธนกฤษ ทาโน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
จ้างเหมา (3)
ลูกจ้างโครงการ (1)
ข้าราชการบำนาญ (1)