มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสารมีทั้งหมด 23 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 21  คน
2. ข้าราชการบำนาญ  : 1  คน
3. ลูกจ้างโครงการ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (21)
1 อาจารย์มัณฑนา ภาคสุวรรณ์
Mrs. Mantana Phaksuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
2 อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล
Dr. Sujittra Kaewseenual
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
3 อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์
Mr. Pakawich Damrongkiattisak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
4 อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
Mrs. Kringkarn Jaroenkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
5 อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
Miss Witchaya Khotarathititham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
6 อาจารย์ นาวาตรีหญิง ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
Dr. Udomluck Thampanya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
Asst. Prof. Piriya Kanjanakongkha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาวรรณ อาชาเพ็ชร
Asst. Prof. Napawan Archaphet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
Asst. Prof. Dr. Napat Ruangnapakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล
Asst. Prof. Peerawich Phaknonkul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
11 นางศิริพรรณ ขยัน
Mrs. Siriphan Khayan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
12 น.ส.อุรัชชา สุวพานิช
Miss Auracha Suwaphanich
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริหารและธุรการ
13 น.ส.กะรัต เทพศิริ
Miss Karat Thepsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริหารและธุรการ
14 น.ส.ณัฎทญา ภิรอด
Miss Nattaya Pirod
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานคลังและพัสดุ
15 นายทศพร ทองบ่อ
Mr. Thossaporn Tongbor
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานคลังและพัสดุ
16 น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์
Miss Premjith Tepanont
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานคลังและพัสดุ
17 น.ส.เพียรสว่าง บูชา
Miss Piansawang Boocha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
18 น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ
Miss Phatchareeya Kaisuwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
19 นายสมพร เกตุตะคุ
Mr. Somphorn Kettakhu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
20 นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
Mr. Wattanapong Maifaey
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
21 นายนพพร สุนะ
Mr. nopporn Suna
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร » สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ข้าราชการบำนาญ (1)
ลูกจ้างโครงการ (1)