มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมีทั้งหมด 98 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 53  คน
2. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 34  คน
3. พนักงานส่วนงาน  : 8  คน
4. ลูกจ้างโครงการ  : 2  คน
5. ลูกจ้างประจำ  : 1  คน
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (53)
1 นางทวีพร คำพินิจ
Mrs. Taweeporn Khamphinit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
2 น.ส.นันทิกานต์ แก้วไทรนันท์
Miss. Nanthikarn Kaewsainan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
3 น.ส.ศุภนิดา คำเกลี้ยง
Miss Supanida Kungliang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
4 น.ส.ปรียานุช สุขอัตตะ
Miss. Preyanuch Sukatta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
5 น.ส.ปรัชวัน อ่อนคง
Miss. Pratchawan Onkong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
6 นายภูมิพัฒน์ โชติหิรัญกัญจน์
Mr. Poommipat Chothirankan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
7 นางสาวสุภาภรณ์ หลวงพันเทา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
8 นางสาวสุนันทา ศรีรัตนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
9 น.ส.กมลวรรณ เต๋จ๊ะ
Miss Kamolwan Taeja
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
10 นางกัลยาณี หล้าป้อม
Mrs. Kanlayanee Lhapom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
11 น.ส.รุจิราวรรณ ขันติ
Miss Rujirawan Khunti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ
12 นายปริญรัฐ กาบจันทร์
Mr. Parinrath Kabchan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ
13 นายดุสิต เตจะสาร
Mr. Dusit Tejha-sarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
14 ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพงษ์ มหาไม้
Pitsanupong Mahamai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
15 น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์
Miss Prisana Yasit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
16 น.ส.พัชรี ดำรงค์
Miss Patcharee Damrong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
17 นายเศรษฐทรัพย์ ลิ้มรังสรรค์
Mr. Settasub Limrungsan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
18 น.ส.ศศินันท์ สุขอัตตะ
Miss Sasinan Sukatta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
19 น.ส.ศรัญญา อุทธิยาเส้า
Miss Sarunya Authiyasau
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
20 น.ส.กนกวรรณ ทาแดง
Miss kanokwan Thadang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
21 น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ
Miss Jidapa Sroypotikun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
22 นายวรวิทย์ ทรงคำ
Mr. Worrawit Songkham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
23 น.ส.นนทลิการ์ มีนิสัย
Miss Nontalika Meenisai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
24 นางสาวณรัญวรักษ์ วิภาษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
25 น.ส.อริยา วงค์ชนินท์
Miss Ariya Wongchanin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
26 นายศุภจักร จี้เรือน
Mr. Supajakr Jeeroen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
27 นายทนัน สุวรรณ
Mr. Tanan Suwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
28 นายกรรณสูต ชัยริมกวง
Mr. Kannasut Chairimkuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
29 นายภูวนาถ ทันใด
Mr. Phuwanat Thandai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
30 นายวรศักดิ์ บุญตั้ง
Mr.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
31 นางเรวดี ปุดอินทร์
Mrs. Rewadee Pudin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
32 นายสุพัต จีระพันธ์กูล
Mr. Suphat Jeeraphankun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
33 นางอุทิศ ใจสักเสริญ
Mrs. Authis Jaiasksroen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
34 นายสมจิตร ปาระมี
Mr. Somchit Paramee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
35 นายจำรัส ประสิทธิ์
Mr. Jamres Prasit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
36 นายวิจิตร ตาเต๊ะชิว
Mr. ViJit Tatechiw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
37 น.ส.สาวิตรี โชคอำนวยชัยกุล
Miss. Sawittri Chokamnuaichaikun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
38 นายเป็ก ปู่วัน
Mr. Peck Poowan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
39 นายบวร ลาวิชัย
Mr. Bvorn Lawichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
40 น.ส.สีดา ลิ่วระฆังทอง
Miss. Sida Liorakhangthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
41 นางสาวพีราดา แก้วทองประคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
42 นายทัศน์ชัย ศิริวรรณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
43 นางสายพิณ ดาวเรือง
Mrs. Saiphin Daorueang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
44 นางสุดา ยิ่งโยชน์
Mrs. Suda Yingyot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
45 นางปราณี สิทธิฟอง
Mrs. Planee Sitthifong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
46 นางพิศมัย บุญอินตา
Mrs. Pitsamai Booninta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
47 นางบัวจันทร์ พรมรัตน์
Mrs. Buajan Promrat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
48 นายยงยุทธ คำปวง
Mr. Yongyut Khampuong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
49 นายสง่า แก้วนวล
Mr. Sa-nga Gaewnual
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
50 นางเตือนใจ คำปวง
Mrs. Tueanjai Khampuong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
51 นายกิตติศักดิ์ วงค์ชัย
Mr. Kitisak Wongchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
52 นางสาวพรศิริ ขุนวิเศษ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
53 น.ส.ณัฏกฤตา สันทราย
Miss Nattakitta Sansai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (34)
1 นางณฤทัย จินวงค์
Mrs. Naruethai Jinwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารเงินทุนวิจัย
2 นางจิรนันท์ เสนานาญ
Mrs. Chiranan Senanan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารเงินทุนวิจัย
3 น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์
Miss Pornsawan Doungchan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารเงินทุนวิจัย
4 น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช
Miss Wanpen Duangmarach
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารเงินทุนวิจัย
5 นายนิคม วงศ์นันตา
Mr. Nikhom Wongnanta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ
6 น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
Miss Chanunpat Keeratiamnuaysri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
7 นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา
Mrs. Wilai Charoenarunwathana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
8 นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน
Mr. Adisak Kanpington
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ
9 นายสมยศ มีสุข
Mr. Somyot Meesuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
10 น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง
Miss Soontaree Tubtimtong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
11 นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม
Mrs. Panakarn Puaim
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
12 ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
Dr. Anuphan Somboonwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
13 นายยุทธนา ชำนาญ
Mr. Yuthana Chamnan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
14 นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์
Mrs. Sureephorn Kittipittayapong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
15 นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
Mr. Prinya Pianussa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
16 นายณัฐวุฒิ เครือฟู
Mr. Nuttwut Kruefu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
17 น.ส.บัวลอย ธิยัน
Miss Bualoy Thiyan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
18 น.ส.สนธยา ธงงาม
Miss Sontaya Thongngarm
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
19 น.ส.เกศณี จิตรัตน์
Miss. Kadsanee Chitrat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
20 น.ส.ศิรินภา พานทอง
Miss Sirinapa Pantong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานคลังและพัสดุ
21 นางวนิดา เมืองมูล
Mrs. Wanida Muangmoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
22 นางทิฆัมพร ศรีรินทร์
Mrs. Tikhamporn Sririn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
23 นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์
Mr. Panuluck Sririn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
24 น.ส.วัชรินทร์ จันทวรรณ์
Miss Watcharin Jantawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
25 น.ส.รังสิมา อัมพวัน
Miss Rungsima Ampawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
26 นางทิพย์สุดา ปุกมณี
Mrs. Thipsuda Pookmanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
27 นายธนวัฒน์ รอดขาว
Mr. Thanawat Rawdkhao
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
28 นายเสกสรร สงจันทึก
Mr. Seksan Songchanthuek
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
29 นายไพศาล โพธินาม
Mr. Pisan Potinum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
30 น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ
Miss. Junpen Sara
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
31 ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม
Acting Sub Lt. Somboon Radom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
32 น.ส.อัมภา สันทราย
Miss Ampar Sansai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
33 นายนิคม สุทธา
Mr. Nikom Suttha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
34 น.ส.รัญรณา ขยัน
Miss Ranrana Kayun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
พนักงานส่วนงาน (8)
1 นางวณิชยา เต๋จ๊ะ
Mrs. Vanichaya Taeja
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานวิจัย » งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
2 นางรัตนา ศรีวิชัย
Mrs. Rattana Sivichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » งานบริหารและธุรการ
3 นางสายบัว เต๋จ๊ะ
Mrs. Saibua Taeja
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
4 นางพินธรา สำราญสกุล
Mrs. Pintara Samransakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
5 นายบุญรัตน์ ยิ่งโยชน์
Mr. Boonrat Yingyot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
6 นางเดือนสว่าง ดวงบาล
Mrs. Daunsawang Daungban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
7 นางวิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์
Mrs. Wilaiwan Sathapornsrisawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
8 นายประสิทธิ์ ใจคำ
Mr. Prasit Jaikham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร » กองบริหารงานบริการวิชาการ » งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
ลูกจ้างโครงการ (2)
ลูกจ้างประจำ (1)