บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน
ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ นักวิชาการศึกษา
ปริญญาโท 17  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 17  คน
น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ นักวิชาการเกษตร
นางจิรนันท์ เสนานาญ นักวิชาการเกษตร
นางทิฆัมพร ศรีรินทร์ นักวิชาการศึกษา
นายธนวัฒน์ รอดขาว หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์
นายนิคม วงศ์นันตา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ
นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวนิดา เมืองมูล หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
น.ส.สนธยา ธงงาม นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร
นายสมยศ มีสุข หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายเสกสรร สงจันทึก นักวิชาการเกษตร
นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน หัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่
ปริญญาตรี 38  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 15  คน
น.ส.เกศณี จิตรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
นายณัฐวุฒิ เครือฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตร
น.ส.บัวลอย ธิยัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายไพศาล โพธินาม นักวิชาการเกษตร
นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์ หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
นายยุทธนา ชำนาญ พนักงานขับรถ
น.ส.รัญรณา ขยัน นักวิชาการศึกษา
น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ศิรินภา พานทอง นักวิชาการพัสดุ
น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.อัมภา สันทราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 22  คน
น.ส.กนกวรรณ ทาแดง เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ
น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางทวีพร คำพินิจ เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.นนทลิการ์ มีนิสัย เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.ปรัชวัน อ่อนคง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นายปริญรัฐ กาบจันทร์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยี
น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย
น.ส.ปรียานุช สุขอัตตะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
น.ส.พัชรี ดำรงค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย
นายภูมิพัฒน์ โชติหิรัญกัญจน์ พนักงานประชาสัมพันธ์
น.ส.รุจิราวรรณ ขันติ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นายวรวิทย์ ทรงคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
น.ส.ศรัญญา อุทธิยาเส้า เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย
น.ส.ศศินันท์ สุขอัตตะ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย
น.ส.ศุภนิดา คำเกลี้ยง เจ้าหน้าที่การเงิน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นางวิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
อนุปริญญา 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน
นางณฤทัย จินวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นางพินธรา สำราญสกุล ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5  คน
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 3  คน
น.ส.กมลวรรณ เต๋จ๊ะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
พนักงานส่วนงาน 2  คน
นายบุญรัตน์ ยิ่งโยชน์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นางรัตนา ศรีวิชัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 8  คน
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 5  คน
พนักงานส่วนงาน 3  คน
นางเดือนสว่าง ดวงบาล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายประสิทธิ์ ใจคำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสายบัว เต๋จ๊ะ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 4  คน
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 3  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นางวณิชยา เต๋จ๊ะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประถมศึกษา 14  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นายสวาท ใจสักเสริญ พนักงานขับรถยนต์
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 13  คน
นายดุสิต เตจะสาร คนงานเกษตร
นางเตือนใจ คำปวง คนงานเกษตร
นายทนัน สุวรรณ คนงานเกษตร
นายเป็ก ปู่วัน คนงานเกษตร
นายสมจิตร ปาระมี คนงานเกษตร