ความเชี่ยวชาญบุคลากร : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Java, PHP, CMS
(จำนวน 1 คน)
1. นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
(จำนวน 1 คน)
1. นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
(จำนวน 1 คน)
1. นายปริญญา เพียรอุตส่าห์
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 คน