บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ วิทยาลัยนานาชาติ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 11  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 9  คน
Dr.Prakash Murgeppa Bhuyar อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
ปริญญาโท 4  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 3  คน
น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์ นักวิชาการพัสดุ
นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา นักวิชาการศึกษา
น.ส.รดาพร ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
พนักงานส่วนงาน 1  คน
Mr.Olalekan Israel Aiikulola นักวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี 6  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 5  คน
นางเกษราภรณ์ ทองสุก นักวิชาการศึกษา
น.ส.นงค์รัก คนดี นักวิชาการเงินและบัญชี
นายปิติวุฒิ เจริญลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวราภรณ์ มาตะยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานส่วนงาน 1  คน
น.ส.พีรกานต์ เขตวัง นักวิเทศสัมพันธ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายกัมปนาท ข้าวแท่น ผู้ปฏิบัติงานบริหาร