บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ วิทยาลัยนานาชาติ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 12  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 10  คน
Dr.Prakash Murgeppa Bhuyar อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
ปริญญาโท 4  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 3  คน
น.ส.กรรณิกา ชัยอุดมวิถี นักวิชาการพัสดุ
นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา นักวิชาการศึกษา
น.ส.รดาพร ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
พนักงานส่วนงาน 1  คน
อาจารย์Lin Tzu-Wen อาจารย์
ปริญญาตรี 5  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 4  คน
นางเกษราภรณ์ ทองสุก นักวิชาการศึกษา
น.ส.นงค์รัก คนดี นักวิชาการเงินและบัญชี
นายปิติวุฒิ เจริญลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานส่วนงาน 1  คน
น.ส.พีรกานต์ เขตวัง นักวิเทศสัมพันธ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายกัมปนาท ข้าวแท่น ผู้ปฏิบัติงานบริหาร