มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติมีทั้งหมด 26 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 17  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 4  คน
3. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 3  คน
4. บุคคลภายนอก  : 1  คน
5. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (17)
1 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด
Dr. Jirachai Yomkerd
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
2 อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
Dr. Winitra Leelapattana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
3 อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล
Dr. Suthira Sitthikun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
Assoc. Prof. Dr. Rapeephun Dangtungee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
5 อาจารย์ ดร.กาญจนา สมมิตร
Dr. Kanjana Sommit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
6 Dr.Prakash Murgeppa Bhuyar
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
7 อาจารย์ ดร.กฤติยา ทองคุ้ม
Dr. Krittiya Tongkoom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์
Asst. Prof. Dr. Danaikrit Inthurit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
9 อาจารย์ ดร.วัชรนันท์ ทองมา
Dr. Watcharanan Thongma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
10 น.ส.รดาพร ทองมา
Miss Radaporn Thongma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
11 น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย
Miss Sarunya Tanunchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานคลังและพัสดุ
12 น.ส.นงค์รัก คนดี
Miss Nongrak Khondee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานคลังและพัสดุ
13 น.ส.กรรณิกา ชัยอุดมวิถี
Miss Kannika Chaiudomvitee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานคลังและพัสดุ
14 นายปิติวุฒิ เจริญลาภ
Mr. Pitivut Chalanrlap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริหารและธุรการ
15 นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา
Mrs. Julijanna Sirikhampa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการวิชาการและวิจัย
16 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์
Assoc. Prof. Dr. Suphat Sukamonson
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการวิชาการและวิจัย
17 นางเกษราภรณ์ ทองสุก
Mrs. Ketsaraphon Thongsuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
พนักงานส่วนงาน (4)
1 อาจารย์Lin Tzu-Wen
Miss Lin, Tzu-Wen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
2 อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน
Dr. Prayong Kusirisin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
3 นายกัมปนาท ข้าวแท่น
Mr. Kampanart Khaothaen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
4 น.ส.พีรกานต์ เขตวัง
Miss Peerakarn Katewang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (3)
บุคคลภายนอก (1)
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ (1)