มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติมีทั้งหมด 24 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 17  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 4  คน
3. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 2  คน
4. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (17)
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
Assoc. Prof. Dr. Rapeephun Dangtungee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
2 อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล
Dr. Suthira Sitthikun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
3 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด
Dr. Jirachai Yomkerd
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
4 อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
Dr. Winitra Leelapattana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
5 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
Assoc. Prof. Dr. Weerapon Thongma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
6 Dr.Prakash Murgeppa Bhuyar
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
7 อาจารย์ ดร.กฤติยา ทองคุ้ม
Dr. Krittiya Tongkoom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
8 อาจารย์ ดร.กาญจนา สมมิตร
Dr. Kanjana Sommit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
9 น.ส.รดาพร ทองมา
Miss Radaporn Thongma
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
10 น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย
Miss Sarunya Tanunchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานคลังและพัสดุ
11 น.ส.นงค์รัก คนดี
Miss Nongrak Khondee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานคลังและพัสดุ
12 น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์
Miss Kannika Hongphong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานคลังและพัสดุ
13 นางวราภรณ์ มาตะยา
Mrs. Varaporn Mataya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริหารและธุรการ
14 นายปิติวุฒิ เจริญลาภ
Mr. Pitivut Chalanrlap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริหารและธุรการ
15 นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา
Mrs. Julijanna Sirikhampa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการวิชาการและวิจัย
16 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์
Assoc. Prof. Dr. Suphat Sukamonson
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการวิชาการและวิจัย
17 นางเกษราภรณ์ ทองสุก
Mrs. Ketsaraphon Thongsuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
พนักงานส่วนงาน (4)
1 อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน
Dr. Prayong Kusirisin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
2 นายกัมปนาท ข้าวแท่น
Mr. Kampanart Khaothaen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
3 Mr.Olalekan Israel Aiikulola
Mr. Olalekan Israel Aiikulola
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
4 น.ส.พีรกานต์ เขตวัง
Miss Peerakarn Katewang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ » สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (2)
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ (1)