วิทยาลัยนานาชาติ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี 093 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา 963 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. Dr.Prakash Murgeppa Bhuyar 1002 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด 655 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล 918 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางสาวอนุธิดา ปูระณะพงษ์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋ อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
8. นายกฤษกร ใจสาม เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
9. อาจารย์ ดร.กฤติยา ทองคุ้ม 1021 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ 1187 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. อาจารย์ ดร.วัชรนันท์ ทองมา 1207 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. น.ส.พีรกานต์ เขตวัง 160 นักวิเทศสัมพันธ์ พนักงานส่วนงาน
13. อาจารย์Lin Tzu-Wen 172 อาจารย์ พนักงานส่วนงาน
14. อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน 189 อาจารย์ พนักงานส่วนงาน
15. อาจารย์ ดร.กาญจนา สมมิตร 305 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
1. น.ส.รดาพร ทองมา ข423 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.รดาพร ทองมา ข423 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย 524 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.กรรณิกา ชัยอุดมวิถี 728 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.นงค์รัก คนดี 731 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นางสาวณัจฉรียา ชัยประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ . ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา 904 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 944 ผู้เชี่ยวชาญ . พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นางเกษราภรณ์ ทองสุก 1086 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายกัมปนาท ข้าวแท่น 267 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน