วิทยาลัยนานาชาติ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ข448 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี 093 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา 963 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด 655 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล 918 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. Dr.Prakash Murgeppa Bhuyar 1002 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. อาจารย์ ดร.กฤติยา ทองคุ้ม 1021 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. น.ส.พีรกานต์ เขตวัง 160 นักวิเทศสัมพันธ์ พนักงานส่วนงาน
9. อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน 189 อาจารย์ พนักงานส่วนงาน
10. อาจารย์ ดร.กาญจนา สมมิตร 305 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
1. น.ส.รดาพร ทองมา ข423 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.รดาพร ทองมา ข423 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย 524 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์ 728 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.นงค์รัก คนดี 731 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นางสาวแพรรดา ทีงาม เจ้าหน้าที่ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
2. นางสาวณัจฉรียา ชัยประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ . ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา 904 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ 944 ผู้เชี่ยวชาญ . พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นางเกษราภรณ์ ทองสุก 1086 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายกัมปนาท ข้าวแท่น 267 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
3. Mr.Olalekan Israel Aiikulola 268 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน